Principper for behandling af personoplysninger

Kære klient,

Lad os informere dig om, hvordan Easy Software (herefter også omtalt som "vi" eller "vores virksomhed") behandler dine personlige data i forbindelse med tilbud, indgåelse, levering og vedligeholdelse af virksomhedens produkter og tjenester.

Formålet med disse principper er at give dig oplysninger om de specifikke personlige data, vi indsamler, hvordan vi behandler dem, hvilke kilder vi får dem fra, hvilket formål vi bruger dem til, hvem vi kan videregive dataene til, hvor du kan få oplysninger om dine personlige data, vi behandler, eller hvad dine individuelle rettigheder er med hensyn til beskyttelse af personlige data.

Læs derfor indholdet af disse principper. Vi vil med glæde besvare eventuelle spørgsmål i et af vores filialer hos Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Storbritannien eller via e-mail: info@easysoftware.com.

1. Generel information

Vores virksomhed er underlagt forskellige lovmæssige forpligtelser vedrørende behandlingen af ​​klienters personlige data, som vi skal overholde, især med hensyn til opfyldelse af vores kontraktlige forpligtelser eller udøvelse af offentlig myndighed. I denne henseende ville vi ikke være i stand til at levere vores produkter og tjenester uden at få dine personlige data. Derudover behandler vi personlige data fra klienter ud over rammerne for vores lovmæssige forpligtelser med henblik på kundeservice og for at henvende os til dig med målrettede tilbud om produkter og tjenester. Vi har brug for dit samtykke til at gøre dette. Hvis du beslutter ikke at give dit samtykke i disse tilfælde, kan vores leverede produkter eller tjenester være begrænsede eller på anden måde tilpasset, afhængigt af omfanget af de data, vi har ret til at behandle. Enhver klient informeres om omfanget af begrænsninger eller tilpasninger.

Medmindre der udtrykkeligt er angivet andet, gælder alle oplysninger heri også for behandlingen af ​​personlige data fra potentielle kunder, dvs. personer, som vi er i kontakt med, men endnu ikke har etableret et kontraktligt forhold til, samt tidligere klienter. Oplysningerne heri gælder også i rimeligt omfang for behandlingen af ​​personlige data fra andre personer, som virksomheden har visse forpligtelser over for, eller som vores virksomhed er i direkte kontakt med, uden at være i et kontraktligt forhold til dem (såsom repræsentanter for juridiske enheder).

1.1. Principper for behandling af personlige data

Som en del af behandlingen af ​​dine personlige data respekterer vi de højeste standarder for beskyttelse af personlige data og overholder især følgende principper:

(a) Vi behandler altid dine personlige data til et klart og forståeligt defineret formål, ved hjælp af definerede midler, på en defineret måde og kun i den tid, der er nødvendig med henblik på formålet; vi behandler kun præcise personlige data fra klienter og sikrer, at deres behandling svarer til og er nødvendig for det definerede formål;

(b) Vi beskytter og behandler dine personlige data på en måde, der sikrer den højeste mulige sikkerhed for dataene og forhindrer enhver uautoriseret eller utilsigtet adgang til klienters personlige data, deres ændring, ødelæggelse eller tab, uautoriserede overførsler, anden uautoriseret behandling eller anden misbrug;

(c) Vi informerer altid tydeligt om behandlingen af ​​dine personlige data og dine rettigheder til at modtage præcise og fuldstændige oplysninger om omstændighederne ved en sådan behandling samt dine andre relaterede rettigheder;

(d) I vores virksomhed overholder vi passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der matcher alle mulige risici; alle personer, der kommer i kontakt med klienters personlige data, er forpligtet til at bevare fortroligheden af de oplysninger, der er opnået i forbindelse med behandlingen af ​​sådanne data.

2. Oplysninger om behandlingen af ​​personlige data

2.1. Oplysninger om administrator

Administrator af dine personlige data er vores virksomhed, dvs. Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Storbritannien, ID: 08960980

2.2. Formål og retsgrundlag for behandlingen

2.2.1. Behandling af personlige data uden dit samtykke

Dette gælder normalt situationer, hvor du er forpligtet til at videregive visse personlige data til os som betingelse for at lade os levere vores produkt eller service til dig, eller hvor vi har ret til at behandle dine personlige data, som vi har erhvervet på anden vis.

(a) I henhold til loven har vi ret til at behandle dine personlige data uden dit samtykke til følgende formål i overensstemmelse med vores lovmæssige forpligtelser:

(i) overholdelse af lovmæssige oplysninger til offentlige myndigheder;

(ii) overholdelse af arkiveringsforpligtelser.

(b) Indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt med dig.

(c) Beskyttelse af rettigheder og interesser beskyttet af loven, især med hensyn til løsning af enhver form for tvist, især med henblik på retssager eller andre tvister.

2.2.2. Behandling af personlige data med dit samtykke

Dette gælder især situationer, hvor du frivilligt accepterer, at vi behandler de fremsendte eller på anden måde erhvervede personlige data. Hvis du ikke giver dit samtykke, kan det være en grund til, at vores virksomhed ikke kan levere visse produkter eller tjenester eller tvinge den til rimeligt at tilpasse tilgængeligheden, omfanget eller betingelserne for leverede produkter og tjenester.

Baseret på dit samtykke behandler vores virksomhed dine personlige oplysninger til følgende formål:

(a) Kundeservice; dette omfatter aktiviteter, der ikke er en del af udførelsen af en kontrakt eller en anden juridisk ramme for behandling af personoplysninger, og omfatter følgende: (i) markedsundersøgelser; (ii) overvågning af kundens handlinger på vores virksomheds hjemmeside i forbindelse med de tilbudte tjenester (dette formål vedrører derfor ikke kun indsamling af oplysninger om besøgendes handlinger på vores virksomheds hjemmeside i form af cookies, som beskrevet nedenfor i artiklen om elektroniske kommunikationsmidler og mobile applikationer);

(b) Tilbud om produkter og tjenester; dette omfatter især distribution af information, tilbud om produkter og tjenester fra vores virksomhed og andre parter, herunder tilbud om produkter og tjenester målrettet specifikke kunder, via forskellige kanaler, såsom post, elektroniske midler (herunder elektronisk post og beskeder sendt til mobile enheder via et telefonnummer) eller telefonisk via en hjemmeside. I visse tilfælde har vores virksomhed også ret til at tilbyde produkter og tjenester til kunder uden at indhente deres samtykke; hvis det er påkrævet i henhold til loven, vil du blive informeret om din ret til at udtrykke din uenighed med yderligere tilbud om produkter eller tjenester. I denne forbindelse kan dine personlige oplysninger også videregives til tredjeparter med henblik på distribution af information og tilbud om produkter og tjenester fra sådanne tredjeparter. Yderligere oplysninger findes nedenfor i disse principper.

2.3. Omfang af behandlede personoplysninger fra kunder

Vores virksomhed behandler dine personlige oplysninger i det omfang, der er nødvendigt for at opfylde de ovennævnte formål. Vi behandler især kontaktoplysninger og identifikationsoplysninger. Detaljerede oplysninger om omfanget af behandlede personoplysninger fra kunder findes i bilag 1 til disse principper.

2.4. Metoder til behandling af personoplysninger

Metoden, hvorpå vores virksomhed behandler dine personlige oplysninger, omfatter både manuel og automatiseret behandling, herunder algoritmisk behandling, i vores virksomheds informationsystemer.

Dine personlige oplysninger behandles primært af medarbejdere i vores virksomhed og, i det omfang det er nødvendigt, af tredjeparter. Inden videregivelse af dine personlige oplysninger til en tredjepart indgår vi altid en skriftlig aftale med tredjeparten, der indeholder de samme garantier for behandling af personoplysninger, som vores virksomhed overholder i overensstemmelse med sine lovmæssige forpligtelser.

2.5. Modtagere af personoplysninger

Dine personlige oplysninger er tilgængelige især for medarbejdere i vores virksomhed i forbindelse med udførelsen af deres faglige opgaver, der kræver arbejde med personoplysninger fra kunder, dog kun i det omfang, der er nødvendigt i det konkrete tilfælde og i overensstemmelse med alle sikkerhedsforanstaltninger.

Derudover videregives dine personlige oplysninger til tredjeparter, der deltager i behandlingen af personoplysninger fra vores virksomheds kunder, eller sådanne personoplysninger kan stilles til rådighed for dem af andre grunde i overensstemmelse med loven. Inden videregivelse af dine personlige oplysninger til en tredjepart indgår vi altid en skriftlig aftale med tredjeparten om behandling af personoplysninger på en måde, der indeholder de samme garantier for behandling af personoplysninger, som vores virksomhed overholder i overensstemmelse med sine lovmæssige forpligtelser.

2.5.1. I henhold til gældende lovgivning er vores virksomhed berettiget eller direkte forpligtet til at videregive dine personlige oplysninger til:

  • relevante statslige myndigheder, domstole og retshåndhævende myndigheder med henblik på opfyldelse af deres forpligtelser og håndhævelse af domme;
  • andre parter i det omfang, der er fastsat i lovgivningen, f.eks. til tredjeparter med henblik på inddrivelse af vores tilgodehavender fra kunder.

2.5.2. Med dit samtykke, der giver os ret til at disponere over oplysninger, der repræsenterer personoplysninger i relevant omfang, videregiver vi også dine personlige oplysninger til Easy Software ltd. med henblik på distribution af information, tilbud om produkter og tjenester fra vores virksomhed, beskyttelse af vores virksomheds rettigheder og interesser samt kundeservice.

2.6. Videregivelse af personoplysninger til udenlandske lande

Dine personlige oplysninger behandles på territoriet i Den Tjekkiske Republik og andre stater i Den Europæiske Union, hvor International Group-enheder er hjemmehørende, og som har samme standard for beskyttelse af personoplysninger som Den Tjekkiske Republik. Hverken vores virksomhed eller de enheder, der deltager i behandlingen af personoplysninger fra kunder, videregiver personoplysninger fra kunder til lande uden for Den Europæiske Union.

2.7. Varighed af behandling af personoplysninger

Vores virksomhed behandler kun personoplysninger fra kunder i en periode, der er nødvendig med henblik på behandlingsformålet. Fra tid til anden vurderer vi, om der er behov for at behandle visse personoplysninger, der er nødvendige for et bestemt formål. Når vi konstaterer, at dataene ikke længere er nødvendige til nogen af de formål, de er blevet behandlet til, sletter vi dataene. Dog har vi internt vurderet den sædvanlige brugsperiode for personoplysninger i forbindelse med visse formål for behandling af personoplysninger, efter udløbet af hvilken vi nøje vurderer behovet for at behandle sådanne personoplysninger til det konkrete formål. I denne henseende gælder det også, at personoplysninger, der behandles til formålet med:

(a) udførelse af kontrakter, behandles i løbet af den kontraktmæssige forhold med kunden; herefter er de relevante personoplysninger normalt brugbare i ti år;

(b) tilbud af produkter og tjenester behandles i løbet af den kontraktlige forhold; derefter er de relevante personoplysninger normalt brugbare i ti år; hvis personoplysninger i denne forbindelse videregives til tredjeparter, defineres behandlingsperioden af tredjeparterne i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler, der er angivet i disse principper;

(c) kundeservice behandles i løbet af den kontraktlige forhold med klienten; derefter er de relevante personoplysninger normalt brugbare i ti år.

2.8. Ret til at tilbagekalde samtykke

I disse principper forsøgte vi at forklare, hvorfor vi har brug for dine personoplysninger, og at vi kun kan behandle dem med dit samtykke til visse formål. Du er ikke forpligtet til at give samtykke til vores virksomhed for at behandle dine personoplysninger, og du har også ret til at tilbagekalde dit samtykke. På dette punkt vil vi gerne minde om, at vi også har ret til at behandle visse personoplysninger til visse formål uden dit samtykke. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil vi stoppe behandlingen af de relevante personoplysninger til formål, der kræver det relevante samtykke; dog kan vi have ret eller endda være forpligtet til at behandle de samme personoplysninger til andre formål.

Hvis du nægter at give eller tilbagekalde dit samtykke, kan vi:

(a) justere tilgængeligheden, omfanget eller betingelserne for vores produkter eller tjenester, eller

(b) nægte at give dig vores produkter eller tjenester, når vi finder ud af, at sådant samtykke er nødvendigt for at levere produktet eller tjenesten på de givne vilkår.

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til behandling af personoplysninger, bedes du henvende dig til en af vores filialer, sende os et brev til Virksomhed, Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Storbritannien, eller via e-mail: info@easysoftware.com eller via formular på Easy Softwares hjemmesider.

2.9. Kilder til personoplysninger

Vi indhenter personoplysninger om kunder især fra:

(a) kunderne selv, direkte, f.eks. ved indgåelse af kontrakter vedrørende virksomhedens produkter eller tjenester, og/eller indirekte, f.eks. under brug af virksomhedens produkter eller tjenester af kunderne, eller som en del af at gøre oplysninger om virksomhedens produkter og tjenester tilgængelige for kunderne, f.eks. gennem virksomhedens hjemmeside osv.;

(b) potentielle kunder, der er interesserede i vores virksomheds tjenester som en del af markedsføringsbegivenheder og kampagner;

(c) egne aktiviteter gennem behandling og evaluering af andre personoplysninger om kunderne.

2.10. Din ret til at anmode om adgang til personoplysninger og beskyttelse af klientrettigheder

Hvis du beder os om oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger, vil vi give dig alle oplysninger om de data, vi behandler om dig, uden unødig forsinkelse. For at give disse oplysninger har vi ret til at kræve rimelig kompensation for omkostningerne ved at give oplysningerne. Hvis du finder ud af eller mener, at vores virksomhed eller en tredjepart, der deltager i behandlingen af data, behandler dine personoplysninger i strid med beskyttelsen af dit privatliv og/eller i strid med loven, især hvis dine personoplysninger er unøjagtige, kan du:

(a) anmode om en forklaring fra vores virksomhed eller den tredjepart, der deltager i behandlingen af data;

(b) anmode om afhjælpning af den defekte tilstand; især kan du anmode om rettelse eller ændring af personoplysningerne; hvis det er nødvendigt, vil dataene midlertidigt blive blokeret eller ødelagt.

Hvis vi finder din anmodning berettiget, vil vores virksomhed eller den tredjepart, der deltager i behandlingen af data, fjerne den defekte tilstand uden beregning og øjeblikkeligt.

2.11. Virksomhed som en databehandler

I visse tilfælde håndterer vores virksomhed også klienters personoplysninger efter tilladelse fra en anden part (en anden administrator). Disse tilfælde omfatter f.eks. samarbejde med Easy Software ltd. om produkter eller tjenester fra tredjeparter eller samarbejde med tredjeparter. For detaljerede oplysninger er det altid nødvendigt at kontakte den pågældende administrator af personoplysninger, medmindre vores virksomhed er bemyndiget til at give oplysninger i det konkrete tilfælde.

2.12. Elektroniske kommunikationsmidler og mobile applikationer

Som en del af kundeservice udvikler vores virksomhed teknologier, der giver dig mulighed for at bruge moderne elektroniske kommunikationsmidler og mobile applikationer til at bruge vores virksomheds produkter og tjenester. Dette omfatter især tjenester relateret til brugen af internettet, sociale netværk og forskellige mobile applikationer.

Sociale netværk. Du kan også kontakte os gennem forskellige sociale netværk. Vi bruger især disse kommunikationskanaler som marketingværktøjer; vores produkter og tjenester leveres ikke gennem sociale netværk på nuværende tidspunkt.

Cookies. Vi bruger også cookies, når vi leverer vores produkter og tjenester. Cookies er små tekstfiler, der gemmes i brugerens computer efter indlæsning af en hjemmeside for første gang. Disse filer letter identifikationen af, hvordan besøgende arbejder med indholdet på vores hjemmeside, hvilket hjælper os med at opnå en venligere kommunikation med vores hjemmesidebesøgende eller en mere effektiv markedsføring. Yderligere oplysninger om cookies er tilgængelige på vores hjemmeside.

2.13. Principper

Disse principper er gyldige og effektive fra ___________. Den aktuelle version af principperne er offentliggjort på vores virksomheds hjemmeside og er også tilgængelig på vores filialer.

Bilag 1 - Omfang af behandlede personoplysninger

Identifikationsdata - disse inkluderer data såsom navn, efternavn, dato, e-mail, telefonnummer, arbejdsgiver eller repræsenteret virksomhed; for kunder, der er fysiske personer - iværksættere, også identifikationsnummer og skatte-ID. Andre mulige identifikationsdata inkluderer f.eks. oplysninger om den anvendte computers IP-adresse og filer med specifikke godkendelsesdata, som vi er enige om at bruge.

Kontaktoplysninger - navn, efternavn, kontaktadresser, telefonnumre, e-mailadresser eller lignende kontaktoplysninger. Andre lignende kontaktoplysninger kan være IP-adressen på den anvendte computer og filer med specifikke godkendelsesdata, som vi er enige om at bruge.

Hvis du trækker en indsendt ansøgning om et produkt eller en service tilbage, behandler vi også datoen for tilbagetrækning af ansøgningen sammen med de oplysninger, der blev givet før tilbagetrækningen.

Data, der opstår som følge af opfyldelse af forpligtelser i henhold til kontrakter - afhængigt af arten af det leverede produkt eller service, behandler vi oplysninger relateret til det leverede produkt eller service. I denne kategori behandler vi personoplysninger såsom kontraktens varighed, ________

Personoplysninger, der er erhvervet i forbindelse med levering af vores produkter eller tjenester - disse inkluderer personoplysninger, der er erhvervet under vores interaktioner. Især inkluderer disse:

(i) data, der tjener til at sikre kommunikation;

(ii) optegnelser over dit foretrukne kommunikationssprog, udtrykt interesse for et produkt eller en service, dine investeringsstrategier eller dine specifikke krav, som du har afsløret for os.

Prøv Easy Redmine i en 30 dages gratis prøveperiode

Fuld funktionalitet, SSL-beskyttet, daglige backups, i din geolocation