Henkilötietojen käsittelyn periaatteet

Hyvä asiakas,

Haluamme tiedottaa sinulle, miten Easy Software (jäljempänä myös "me" tai "yhtiömme") käsittelee henkilötietojasi liittyen yhtiön tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen, solmimiseen, tarjoamiseen ja ylläpitämiseen.

Nämä periaatteet on laadittu antamaan sinulle tietoa siitä, mitä henkilötietoja keräämme, miten niitä käsittelemme, mistä lähteistä saamme ne, mihin tarkoitukseen niitä käytämme, kenelle voimme luovuttaa tietoja, mistä voit saada tietoa käsittelemistämme henkilötiedoistasi tai mitkä ovat yksilölliset oikeutesi henkilötietojen suojassa.

Lue siis näiden periaatteiden sisältö. Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiisi missä tahansa toimipisteessämme osoitteessa Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta tai sähköpostitse: info@easysoftware.com.

1. Yleistä tietoa

Yhtiömme on velvollinen noudattamaan erilaisia lakisääteisiä velvoitteita asiakkaan henkilötietojen käsittelyssä, joita meidän on noudatettava erityisesti sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi tai viranomaistoimintamme harjoittamiseksi. Emme voisi tarjota tuotteitamme ja palveluitamme ilman henkilötietojesi antamista. Käsittelemme myös asiakkaiden henkilötietoja lakisääteisten velvoitteidemme ulkopuolella asiakaspalvelun tarkoituksiin ja tarjotaksemme sinulle kohdennettuja tuote- ja palvelutarjouksia. Tarvitsemme suostumuksesi tähän. Jos päätät olla antamatta suostumustasi näissä tapauksissa, tarjoamamme tuotteet tai palvelut voivat olla rajoitettuja tai muuten muutettuja riippuen siitä, mitä tietoja olemme oikeutettuja käsittelemään. Jokainen asiakas saa tiedon rajoituksista tai muutoksista.

Ellei toisin mainita, tässä esitetyt tiedot koskevat myös potentiaalisten asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä, eli henkilöitä, joiden kanssa olemme yhteydessä, mutta joilla ei ole vielä sopimussuhdetta, sekä entisiä asiakkaita. Tässä esitetyt tiedot koskevat myös kohtuullisessa määrin muiden henkilöiden henkilötietojen käsittelyä, joista yhtiöllä on tiettyjä velvoitteita tai joihin yhtiöllä on suora yhteys ilman sopimussuhdetta heidän kanssaan (kuten oikeushenkilöiden edustajat).

1.1. Henkilötietojen käsittelyn periaatteet

Henkilötietojesi käsittelyn yhteydessä noudatamme korkeimpia henkilötietojen suojan standardeja ja erityisesti noudatamme seuraavia periaatteita:

(a) Käsittelemme aina henkilötietojasi selkeästi ja ymmärrettävästi määritellyn tarkoituksen, määriteltyjen keinojen, määritellyllä tavalla ja vain tarkoituksen kannalta tarpeellisen ajan; käsittelemme vain tarkkoja asiakkaan henkilötietoja ja varmistamme, että niiden käsittely vastaa ja on tarpeellista määriteltyyn tarkoitukseen;

(b) Suojellemme ja käsittelemme henkilötietojasi tavalla, joka varmistaa mahdollisimman korkean tietoturvan ja estää asiakkaan henkilötietoihin kohdistumattoman tai vahingossa tapahtuvan luvattoman pääsyn, niiden muuttamisen, tuhoamisen tai menettämisen, luvattomat siirrot, muun luvattoman käsittelyn tai muun väärinkäytön;

(c) Ilmoitamme aina selkeästi sinulle henkilötietojesi käsittelystä ja oikeuksistasi saada tarkka ja täydellinen tieto tällaisen käsittelyn olosuhteista sekä muista niihin liittyvistä oikeuksistasi;

(d) Yhtiössämme noudatetaan asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä varmistaaksemme tietoturvan tason, joka vastaa kaikkia mahdollisia riskejä; kaikki henkilöt, jotka joutuvat kosketuksiin asiakkaan henkilötietojen kanssa, ovat velvollisia pitämään salassa tietojen käsittelyyn liittyvät tiedot.

2. Tietoa henkilötietojen käsittelystä

2.1. Tietoa rekisterinpitäjästä

Henkilötietojesi rekisterinpitäjä on yhtiömme, eli Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta, Y-tunnus: 08960980

2.2. Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta

2.2.1. Henkilötietojen käsittely ilman suostumustasi

Tämä koskee yleensä tilanteita, joissa sinun on annettava meille tiettyjä henkilötietoja ehtona tuotteidemme tai palveluidemme tarjoamiselle tai joissa meillä on oikeus käsitellä sinun muulla tavoin hankkimiasi henkilötietoja.

(a) Lain nojalla meillä on oikeus käsitellä henkilötietojasi ilman suostumustasi seuraaviin lakisääteisiin tarkoituksiin:

(i) lakisääteisten ilmoitusten noudattaminen julkisille viranomaisille;

(ii) arkistointivelvoitteiden noudattaminen.

(b) Sopimuksen tekeminen tai täyttäminen kanssasi.

(c) Oikeuksien ja etujen suojaaminen, jotka ovat suojattuja lailla, erityisesti kaikkien riitojen ratkaisemiseksi, erityisesti oikeudenkäynnin tai muiden riitojen tarkoituksiin.

2.2.2. Henkilötietojen käsittely suostumuksellasi

Tämä koskee erityisesti tilanteita, joissa suostut vapaaehtoisesti siihen, että käsittelemme antamiasi tai muulla tavoin hankkimiamme henkilötietoja. Suostumuksen epääminen voi estää yhtiötämme tarjoamasta tiettyjä tuotteita tai palveluita tai pakottaa sen kohtuullisesti muuttamaan tarjottavien tuotteiden ja palveluiden saatavuutta, laajuutta tai ehtoja.

Perustuen suostumukseesi, Yrityksemme käsittelee henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

(a) asiakaspalvelu; nämä ovat toimintoja, jotka eivät liity sopimuksen tai muiden henkilötietojen käsittelyä koskevien oikeudellisten puitteiden suorittamiseen, ja niihin kuuluvat seuraavat: (i) markkinatutkimus; (ii) seuranta asiakkaan toimista Yrityksemme verkkosivustolla tarjottujen palveluiden yhteydessä (tämä tarkoitus ei siis liity pelkästään tietojen hankkimiseen Yrityksemme verkkosivuston vierailijoiden toimista evästeiden muodossa, kuten alla olevassa artiklassa sähköisistä viestintävälineistä ja mobiilisovelluksista kuvataan);

(b) tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen; tähän sisältyy erityisesti tietojen jakelu, Yrityksemme ja muiden osapuolten tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen, mukaan lukien tietyille asiakkaille kohdennetut tuote- ja palvelutarjoukset, eri kanavien kautta, kuten postitse, sähköisin keinoin (mukaan lukien sähköposti ja viestit, jotka lähetetään matkapuhelimiin puhelinnumeron kautta) tai puhelimitse, verkkosivuston kautta. Jossain määrin Yrityksellämme on myös oikeus tarjota tuotteita ja palveluita asiakkaille ilman heidän suostumustaan; jos laki niin edellyttää, sinulle ilmoitetaan tässä suhteessa oikeudestasi ilmaista vastustuksesi tuotteiden tai palveluiden edelleen tarjoamiselle. Tässä suhteessa henkilötietojasi voidaan myös luovuttaa kolmansille osapuolille tietojen jakelua ja heidän tuotteidensa ja palveluidensa tarjoamista varten. Lisätietoja annetaan jäljempänä näissä Periaatteissa.

2.3. Käsiteltävien asiakkaan henkilötietojen laajuus

Yrityksemme käsittelee henkilötietojasi tarvittavassa laajuudessa yllä mainittujen tarkoitusten täyttämiseksi. Käsittelemme erityisesti yhteystietoja ja tunnistetietoja. Yksityiskohtaiset tiedot asiakkaiden käsiteltävien henkilötietojen laajuudesta on esitetty Liitteessä 1 näihin Periaatteisiin.

2.4. Henkilötietojen käsittelymenetelmät

Yrityksemme käsittelee henkilötietojasi sekä manuaalisesti että automaattisesti, mukaan lukien algoritmipohjainen käsittely, Yrityksemme tietojärjestelmissä.

Henkilötietojasi käsittelevät pääasiassa Yrityksemme työntekijät ja tarvittaessa kolmannet osapuolet. Ennen henkilötietojesi luovuttamista kolmannelle osapuolelle teemme aina kirjallisen sopimuksen kyseisen kolmannen osapuolen kanssa, jossa taataan henkilötietojen käsittelyyn liittyvät samat takuut kuin Yrityksemme noudattaa lakisääteisiä velvoitteitaan.

2.5. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietosi ovat saatavilla erityisesti Yrityksemme työntekijöille heidän ammatillisten velvollisuuksiensa hoitamiseksi, jotka edellyttävät työskentelyä asiakkaiden henkilötietojen kanssa, kuitenkin vain tarvittavassa laajuudessa ja kaikkien turvatoimenpiteiden noudattamisen mukaisesti.

Lisäksi henkilötietosi luovutetaan kolmansille osapuolille, jotka osallistuvat Yrityksemme asiakkaiden henkilötietojen käsittelyyn, tai tällaiset henkilötiedot voidaan luovuttaa heille muilla perusteilla lain mukaisesti. Ennen henkilötietojesi luovuttamista kolmannelle osapuolelle teemme aina kirjallisen sopimuksen kyseisen kolmannen osapuolen kanssa, jossa määritellään henkilötietojen käsittely siten, että siinä noudatetaan samoja takuita henkilötietojen käsittelyssä kuin Yrityksemme noudattaa lakisääteisiä velvoitteitaan.

2.5.1. Sovellettavan lainsäädännön mukaisesti Yrityksellämme on oikeus tai se on suoraan velvollinen luovuttamaan henkilötietosi:

  • asiaankuuluville valtion viranomaisille, tuomioistuimille ja lainvalvontaviranomaisille heidän velvollisuuksiensa täyttämiseksi ja tuomioiden täytäntöönpanon tarkoituksessa;
  • muille osapuolille säännösten mukaisesti määritellyssä laajuudessa, kuten kolmansille osapuolille saataviemme perimistarkoituksessa.

2.5.2. Mikäli sinun suostumuksesi oikeuttaa meitä käsittelemään tietoja, jotka edustavat henkilötietoja, vastaavassa laajuudessa, luovutamme henkilötietosi myös Easy Software Oy:lle tiedon jakelua, Yrityksemme tuotteiden ja palveluiden tarjoamista, Yrityksemme oikeuksien ja etujen suojaamista sekä asiakaspalvelua varten.

2.6. Henkilötietojen luovuttaminen ulkomaille

Henkilötietojasi käsitellään Tšekin tasavallan alueella ja muissa Euroopan unionin valtioissa, joissa kansainvälisen konsernin yksiköt sijaitsevat ja joilla on sama henkilötietojen suojan taso kuin Tšekin tasavallassa. Yrityksemme tai asiakkaidemme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat tahot eivät luovuta asiakkaiden henkilötietoja Euroopan unionin ulkopuolisille maille.

2.7. Henkilötietojen käsittelyn kesto

Yrityksemme käsittelee asiakkaiden henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen käsittelyn tarkoituksen kannalta. Arvioimme aika ajoin tarvetta käsitellä tiettyjä henkilötietoja, jotka ovat tarpeen tiettyä tarkoitusta varten. Kun havaitsemme, että tiedot eivät enää ole tarpeen niille tarkoituksille, joita varten niitä on käsitelty, tuhoamme tiedot. Kuitenkin tietyille henkilötietojen käsittelyn tarkoituksille olemme arvioineet sisäisesti henkilötietojen yleisen käyttöajan, jonka jälkeen arvioimme tarkasti tarpeen käsitellä kyseisiä henkilötietoja kyseistä tarkoitusta varten. Tässä suhteessa pätee myös, että henkilötietoja, jotka on käsitelty:

(a) sopimusten täyttäm

(b) tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen käsitellään sopimussuhteen voimassaolon ajan; tällöin asiaankuuluvat henkilötiedot ovat yleensä käytettävissä kymmenen vuoden ajan; jos henkilötietoja luovutetaan tässä yhteydessä kolmansille osapuolille, käsittelyn kesto määräytyy kolmansien osapuolten mukaan sovellettavan lainsäädännön ja näiden periaatteiden mukaisesti;

(c) asiakaspalvelu käsitellään asiakkaan kanssa solmitun sopimussuhteen voimassaolon ajan; tällöin asiaankuuluvat henkilötiedot ovat yleensä käytettävissä kymmenen vuoden ajan.

2.8. Suostumuksen peruuttamisoikeus

Näissä periaatteissa olemme pyrkineet selittämään, miksi tarvitsemme henkilötietojasi ja että tietyissä tarkoituksissa voimme käsitellä niitä vain suostumuksellasi. Sinun ei ole velvollisuutta myöntää suostumusta yrityksellemme henkilötietojesi käsittelyyn, ja sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi. Tässä vaiheessa haluamme muistuttaa, että meillä on myös oikeus käsitellä joitain henkilötietoja tietyissä tarkoituksissa ilman suostumustasi. Jos peruutat suostumuksesi, lopetamme asiaankuuluvien henkilötietojen käsittelyn suostumusta vaativiin tarkoituksiin; kuitenkin meillä voi olla oikeus tai jopa velvollisuus käsitellä samoja henkilötietoja muihin tarkoituksiin.

Jos kieltäydyt myöntämästä tai peruutat suostumuksesi, voimme:

(a) säätää vastaavasti tuotteidemme tai palveluidemme saatavuutta, laajuutta tai ehtoja tai

(b) kieltäytyä tarjoamasta sinulle tuotteitamme tai palveluitamme, kun saamme tietää, että tällainen suostumus on tarpeen tuotteen tai palvelun tarjoamiseksi annetuilla ehdoilla.

Jos haluat peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn, ota yhteyttä mihin tahansa toimipisteeseemme, lähetä meille kirje yritykselle, Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta, tai sähköpostitse: info@easysoftware.com tai lomakkeen kautta Easy Softwaren verkkosivuilla.

2.9. Henkilötietojen lähteet

Hankimme asiakkaiden henkilötietoja erityisesti:

(a) asiakkailta suoraan, kuten sopimuksiin liittyvien Companyn tarjoamien tuotteiden tai palveluiden solmimisen yhteydessä ja/tai epäsuorasti, kuten asiakkaiden käyttäessä Companyn tuotteita tai palveluita tai saadessaan tietoa Companyn tuotteista ja palveluista, kuten yrityksen verkkosivuston kautta jne.;

(b) potentiaalisilta asiakkailta, jotka ovat kiinnostuneita yrityksemme palveluista markkinointitapahtumien ja kampanjoiden yhteydessä;

(c) omista toiminnoistamme käsittelemällä ja arvioimalla muiden asiakkaiden henkilötietoja.

2.10. Oikeutesi pyytää pääsyä henkilötietoihin ja suojata asiakkaan oikeudet

Jos pyydät meiltä tietoja henkilötietojesi käsittelystä, annamme sinulle kaikki tiedot sinusta käsittelemistämme tiedoista ilman aiheetonta viivytystä. Tämän tiedon antamiseksi meillä on oikeus vaatia kohtuullista korvausta tiedon toimittamisesta aiheutuneista kustannuksista. Jos havaitset tai epäilet, että yrityksemme tai henkilötietojen käsittelyyn osallistuva kolmas osapuoli käsittelee henkilötietojasi ristiriidassa yksityisyytesi suojan ja/tai lain kanssa, erityisesti jos henkilötietosi ovat virheellisiä, voit:

(a) pyytää selvennystä yritykseltämme tai henkilötietojen käsittelyyn osallistuvalta kolmannelta osapuolelta;

(b) pyytää virheellisen tilan korjaamista; erityisesti voit pyytää henkilötietojen korjaamista tai muuttamista; tarvittaessa tiedot estetään tai tuhotaan väliaikaisesti.

Jos pyyntösi osoittautuu perustelluksi, yrityksemme tai henkilötietojen käsittelyyn osallistuva kolmas osapuoli poistaa virheellisen tilan maksutta ja välittömästi.

2.11. Yritys henkilötietojen käsittelijänä

Tietyissä tapauksissa yrityksemme käsittelee myös asiakkaiden henkilötietoja toisen osapuolen (toisen rekisterinpitäjän) valtuutuksella. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi yhteistyö Easy Software ltd:n kanssa kolmannen osapuolen tuotteiden tai palveluiden osalta tai yhteistyö kolmansien osapuolten kanssa. Yksityiskohtaisten tietojen saamiseksi on aina otettava yhteyttä kyseisen henkilötietojen rekisterinpitäjään, ellei yrityksemme ole valtuutettu antamaan tietoja kyseisessä tapauksessa.

2.12. Sähköiset viestintävälineet ja mobiilisovellukset

Asiakaspalvelun osana yrityksemme kehittää teknologioita, joiden avulla voit käyttää moderneja sähköisiä viestintävälineitä ja mobiilisovelluksia yrityksemme tuotteiden ja palveluiden käyttämiseen. Näihin kuuluvat erityisesti internetin, sosiaalisten verkostojen ja erilaisten mobiilisovellusten käyttöön liittyvät palvelut.

Sosiaaliset verkostot. Voit myös ottaa meihin yhteyttä eri sosiaalisten verkostojen kautta. Käytämme erityisesti näitä viestintäkanavia markkinointivälineinä; tuotteitamme ja palveluitamme ei tällä hetkellä tarjota sosiaalisten verkostojen kautta.

Evästeet. Käytämme myös evästeitä tarjotessamme tuotteitamme ja palveluitamme. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle verkkosivuston lataamisen jälkeen ensimmäistä kertaa. Nämä tiedostot helpottavat kävijöiden työskentelyn tunnistamista verkkosivustomme sisältöjen kanssa, mikä auttaa meitä ystävällisemmässä viestinnässä verkkosivustomme vierailijoiden kanssa tai tehokkaammassa markkinoinnissa. Lisätietoja evästeistä on saatavilla verkkosivustollamme.

2.13. Periaatteet Nämä periaatteet ovat voimassa ja tehokkaita ___________. Periaatteiden nykyinen versio on julkaistu yrityksemme verkkosivustolla ja on saatavilla myös toimipisteissämme.

Liite 1 - Käsiteltyjen henkilötietojen laajuus

Tunnistetiedot - näihin kuuluvat tiedot kuten nimi, sukunimi, päivämäärä, sähköposti, puhelinnumero, työnantaja tai edustettu yritys; luonnollisille henkilöasiakkaille - yrittäjille myös tunnistenumero ja verotunnus. Mahdollisia muita tunnistetietoja ovat esimerkiksi käytetyn tietokoneen IP-osoite ja sovitut tiettyjen todennustietojen tiedostot

Yhteystiedot - nimi, sukunimi, yhteystiedot, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet tai muut vastaavat yhteystiedot. Muita vastaavia yhteystietoja voivat olla käytetyn tietokoneen IP-osoite ja sovitut tiettyjen todennustietojen tiedostot.

Mikäli peruutat jätetyn hakemuksen tuotteesta tai palvelusta, käsittelemme myös hakemuksen peruutuspäivämäärän yhdessä ennen peruutusta annettujen tietojen kanssa.

Sopimusten täyttämiseen liittyvät tiedot - riippuen tarjotun tuotteen tai palvelun luonteesta, käsittelemme tietoja liittyen tarjottuun tuotteeseen tai palveluun. Tähän luokkaan kuuluvat henkilötiedot, kuten sopimuksen kesto, ________

Tuotteidemme tai palveluidemme tarjoamiseen liittyen hankitut henkilötiedot - näihin kuuluvat henkilötiedot, jotka on hankittu vuorovaikutuksessamme. Erityisesti näihin kuuluvat:

(i) viestinnän turvaamiseen liittyvät tiedot;

(ii) tietueet valitsemastasi viestintäkielestä, kiinnostuksesta tuotteeseen tai palveluun, sijoitusstrategioistasi tai meille paljastetuista erityisvaatimuksistasi.

Kokeile Easy Redmine -ohjelmaa 30 päivän ilmaisella kokeilujaksolla

Täydet ominaisuudet, SSL-suojattu, päivittäiset varmuuskopiot, sijaintisi mukaan