Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Kallis klient,

Anname teile teada, kuidas Easy Software (edaspidi nimetatud ka "meie" või "meie ettevõte") töötleb teie isikuandmeid seoses ettevõtte toodete ja teenuste pakkumise, sõlmimise, pakkumise ja säilitamisega.

Nende põhimõtete eesmärk on anda teile teavet konkreetsete isikuandmete kohta, mida me kogume, kuidas me neid töötleme, millistest allikatest me neid saame, milleks me neid kasutame, kellele me andmeid võime anda, kust saate teavet teie isikuandmete kohta, mida me töötleme, või millised on teie individuaalsed õigused isikuandmete kaitse osas.

Palun lugege nende põhimõtete sisu. Oleme rõõmuga valmis vastama teie küsimustele meie filiaalides aadressil Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Ühendkuningriik või e-posti teel: info@easysoftware.com.

1. Üldteave

Meie ettevõte on seotud erinevate seaduslike kohustustega seoses kliendi isikuandmete töötlemisega, mida me peame täitma, eriti seoses meie lepinguliste kohustuste täitmisega või ametivõimu teostamisega. Sellega seoses ei saaks me üldse pakkuda oma tooteid ja teenuseid, kui me ei saaks teie isikuandmeid. Lisaks töötleme klientide isikuandmeid väljaspool meie seaduslikke kohustusi klienditeeninduse eesmärgil ja ettevõtte toodete ja teenuste sihipäraste pakkumiste tegemiseks. Selleks vajame teie nõusolekut. Kui otsustate selles osas oma nõusolekut mitte anda, võivad meie pakutavad tooted või teenused olla piiratud või muul viisil kohandatud, sõltuvalt andmete töötlemise ulatusest, mille töötlemiseks meil on õigus. Iga klient on teavitatud piirangute või kohanduste ulatusest.

Kui ei ole selgesõnaliselt öeldud teisiti, kehtib siin sisalduv teave ka potentsiaalsete klientide isikuandmete töötlemise kohta, st isikute kohta, kellega me oleme kontaktis, kuid kellega meil pole veel lepingulist suhet, samuti endiste klientide isikuandmete töötlemise kohta. Siin sisalduv teave kehtib mõistlikus ulatuses ka teiste isikute isikuandmete töötlemise kohta, kelle suhtes ettevõttel on teatud kohustused või kellega meie ettevõte on otseses kontaktis, ilma et oleks lepingulises suhtes nendega (näiteks juriidiliste isikute esindajad).

1.1. Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Teie isikuandmete töötlemise osana austame kõrgeid isikuandmete kaitse standardeid ja järgime eriti järgmisi põhimõtteid:

(a) Töötleme alati teie isikuandmeid selgelt ja arusaadavalt määratletud eesmärgi, määratletud vahendite, määratletud viisi ja ainult eesmärgiga vajaliku aja jooksul; töötleme ainult täpseid klientide isikuandmeid ja tagame, et nende töötlemine vastab ja on vajalik määratletud eesmärgile;

(b) Kaitseme ja töötleme teie isikuandmeid viisil, mis tagab andmete kõrgeima võimaliku turvalisuse ja takistab igasugust volitamata või juhuslikku juurdepääsu kliendi isikuandmetele, nende muutmist, hävitamist või kadumist, volitamata edastamist, muud volitamata töötlemist või muud väärkasutust;

(c) Anname alati teile selget teavet teie isikuandmete töötlemise kohta ja teie õiguste kohta saada täpset ja täielikku teavet sellise töötlemise asjaolude kohta ning teie muude seotud õiguste kohta;

(d) Meie ettevõttes järgime piisavaid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et tagada turvalisuse tase, mis vastab kõigile võimalikele riskidele; kõik isikud, kes puutuvad kokku kliendi isikuandmetega, on kohustatud hoidma konfidentsiaalsena teave, mida nad omandavad seoses selliste andmete töötlemisega.

2. Teave isikuandmete töötlemise kohta

2.1. Teave haldaja kohta

Teie isikuandmete haldaja on meie ettevõte, st Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Ühendkuningriik, ID: 08960980

2.2. Töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

2.2.1. Isikuandmete töötlemine ilma teie nõusolekuta

See puudutab tavaliselt olukordi, kus olete kohustatud meile teatud isikuandmeid avaldama meie toote või teenuse pakkumise tingimusena või kus meil on õigus töödelda teie muul viisil saadud isikuandmeid.

(a) Seaduse alusel oleme õigustatud töötlema teie isikuandmeid ilma teie nõusolekuta järgmistel eesmärkidel, eriti:

(i) seaduslike avalduste täitmine avalikele asutustele;

(ii) arhiivikohustuste täitmine.

(b) Lepingu sõlmimine või täitmine teiega.

(c) Õiguste ja huvide kaitse, mida kaitseb seadus, eriti kõigi vaidluste lahendamiseks, eriti kohtuvaidluste või muude vaidluste eesmärgil.

2.2.2. Isikuandmete töötlemine teie nõusolekul

See puudutab eriti olukordi, kus nõustute vabatahtlikult sellega, et töötleme teie esitatud või muul viisil saadud isikuandmeid. Nõusoleku mitteandmine võib olla põhjus, mis takistab meie ettevõttel teatud toodete või teenuste pakkumist või sunnib seda mõistlikult kohandama pakutavate toodete ja teenuste kättesaadavust, ulatust või tingimusi.

Teie nõusoleku alusel töötleb meie ettevõte teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

(a) klienditeenindus; need on tegevused, mis ei ole seotud lepingu täitmisega ega muu õigusliku raamistikuga isikuandmete töötlemisel ning hõlmavad järgmist: (i) turu-uuringud; (ii) jälgimine klientide tegevusest meie ettevõtte veebisaidil seoses pakutavate teenustega (seega ei puuduta see eesmärk pelgalt teavet külastajate tegevuste kohta meie ettevõtte veebisaidil küpsiste kujul, nagu on kirjeldatud allpool artiklis elektrooniliste sidevahendite ja mobiilirakenduste kohta);

(b) toodete ja teenuste pakkumine; see hõlmab eelkõige teabe levitamist, meie ettevõtte ja teiste osapoolte toodete ja teenuste pakkumist, sealhulgas konkreetsetele klientidele suunatud toote- ja teenuspakkumisi erinevate kanalite kaudu, näiteks posti, elektrooniliste vahendite (sh elektrooniline post ja sõnumid, mis saadetakse mobiilseadmetele telefoni numbri kaudu) või telefoni teel, veebisaidi kaudu. Teatud määral on meie ettevõttel nendel juhtudel õigus pakkuda tooteid ja teenuseid klientidele nende nõusolekut saamata; kui seadus seda nõuab, teavitatakse teid selles osas teie õigusest avaldada oma vastuväide toodete või teenuste edasisele pakkumisele. Sellega seoses võidakse teie isikuandmeid edastada ka kolmandatele isikutele teabe levitamiseks ja nende kolmandate isikute toodete ja teenuste pakkumiseks. Üksikasjalikum teave on esitatud allpool nendes põhimõtetes.

2.3. Töödeldavate kliendi isikuandmete ulatus

Meie ettevõte töötleb teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik eespool nimetatud eesmärkide saavutamiseks. Me töötleme eelkõige kontakt- ja identifitseerimisandmeid. Üksikasjalik teave kliendi isikuandmete töötlemise ulatuse kohta on esitatud lisas 1 nendes põhimõtetes.

2.4. Isikuandmete töötlemise meetodid

Meie ettevõtte isikuandmete töötlemise meetod hõlmab nii manuaalset kui ka automatiseeritud töötlemist, sealhulgas algoritmilist töötlemist meie ettevõtte infosüsteemides.

Teie isikuandmeid töödeldakse peamiselt meie ettevõtte töötajate poolt ja vajadusel ka kolmandate isikute poolt. Enne teie isikuandmete avaldamist kolmandale isikule sõlmime alati kirjaliku kokkuleppe kolmandaga, milles sätestatakse isikuandmete töötlemise suhtes samad tagatised, mida meie ettevõte järgib oma seaduslike kohustuste kohaselt.

2.5. Isikuandmete saajad

Teie isikuandmed on kättesaadavad eelkõige meie ettevõtte töötajatele seoses nende kutsetegevusega, mis nõuavad tööd klientide isikuandmetega, kuid ainult ulatuses, mis on vajalik konkreetse juhtumi ja kõigi turvameetmete järgimisega.

Lisaks avaldatakse teie isikuandmed kolmandatele isikutele, kes osalevad meie ettevõtte klientide isikuandmete töötlemisel või kellele sellised isikuandmed võidakse muul alusel kättesaadavaks teha vastavalt seadusele. Enne teie isikuandmete avaldamist kolmandale isikule sõlmime alati kirjaliku kokkuleppe kolmandaga, et sätestada isikuandmete töötlemine viisil, mis sisaldab samu tagatisi isikuandmete töötlemise osas, mida meie ettevõte järgib oma seaduslike kohustuste kohaselt.

2.5.1. Kohalduva seadusandluse kohaselt on meie ettevõttel õigus või kohustus avaldada teie isikuandmed järgmistele isikutele ilma teie nõusolekuta:

  • asjakohased riigiasutused, kohtud ja õiguskaitseasutused nende kohustuste täitmise ja kohtuotsuste täitmise eesmärgil;
  • muud osapooled seadusega ettenähtud ulatuses, näiteks kolmandatele isikutele meie klientide võlgade sissenõudmise eesmärgil.

2.5.2. Teie nõusoleku alusel, mis annab meile õiguse käsutada teavet, mis esindab isikuandmeid vastavas ulatuses, avaldame teie isikuandmed ka Easy Software ltd.-le teabe levitamise, meie ettevõtte toodete ja teenuste pakkumise, meie ettevõtte õiguste ja huvide kaitse ning klienditeeninduse eesmärgil.

2.6. Isikuandmete avaldamine välisriikidesse

Teie isikuandmeid töödeldakse Tšehhi Vabariigi territooriumil ja teistes Euroopa Liidu riikides, kus asuvad International Groupi üksused ja mis jagavad sama isikuandmete kaitse standardit nagu Tšehhi Vabariik. Ei meie ettevõte ega kliendi isikuandmete töötlemises osalevad isikud ei avalda klientide isikuandmeid Euroopa Liidust väljaspool asuvatesse riikidesse.

2.7. Isikuandmete töötlemise kestus

Meie ettevõte töötleb klientide isikuandmeid ainult nii kaua, kui on vajalik töötlemise eesmärgi saavutamiseks. Aeg-ajalt hindame teatud isikuandmete töötlemiseks vajalikkuse olemasolu konkreetse eesmärgi jaoks. Kui avastame, et andmeid ei ole enam vaja töödelda ühegi eesmärgi jaoks, mille jaoks neid on töödeldud, hävitame andmed. Siiski oleme teatud isikuandmete töötlemise eesmärkide osas hinnanud sisekorras isikuandmete tavalist kasutuskestust, mille möödumisel hindame väga hoolikalt vajadust selliste isikuandmete töötlemiseks konkreetse eesmärgi jaoks. Sellega seoses kehtib ka see, et isikuandmeid, mis on töödeldud lepingu täitmise eesmärgil:

(a) töödeldakse lepingulise suhte kestel kliendiga; seejärel on vastavad isikuandmed tavaliselt kasutatavad kümme aastat;

(b) toodete ja teenuste pakkumine töödeldakse lepingulise suhte kestel; sel juhul on asjakohased isikuandmed tavaliselt kasutatavad kümme aastat; kui isikuandmeid edastatakse sellega seoses kolmandatele osapooltele, määravad töötlemise kestuse kolmandad osapooled vastavalt kohaldatavale seadusandlusele ja nendes põhimõtetes sätestatud reeglitele;

(c) klienditeenindus töödeldakse kliendiga sõlmitud lepingulise suhte kestel; sel juhul on asjakohased isikuandmed tavaliselt kasutatavad kümme aastat.

2.8. Nõusoleku tagasivõtmine

Nendes põhimõtetes püüdsime selgitada, miks me vajame teie isikuandmeid ja et teatud eesmärkidel võime neid töödelda ainult teie nõusolekul. Te ei ole kohustatud andma meie ettevõttele nõusolekut oma isikuandmete töötlemiseks ja teil on õigus ka oma nõusolek tagasi võtta. Selles punktis tahaksime meelde tuletada, et meil on õigus töödelda mõningaid isikuandmeid teatud eesmärkidel ka ilma teie nõusolekuta. Kui te võtate oma nõusoleku tagasi, lõpetame vastavate isikuandmete töötlemise nõusolekut nõudvate eesmärkide jaoks; siiski võime olla õigustatud või isegi kohustatud töötlema samu isikuandmeid muudel eesmärkidel.

Kui te keeldute nõusoleku andmisest või võtate selle tagasi, võime:

(a) vastavalt kohandada meie toodete või teenuste kättesaadavust, ulatust või tingimusi või

(b) keelduda teile meie toodete või teenuste pakkumisest, kui saame teada, et selline nõusolek on vajalik toote või teenuse pakkumiseks antud tingimustel.

Kui soovite oma isikuandmete töötlemise nõusolekut tagasi võtta, pöörduge palun mõne meie harukontori poole, saatke meile kiri aadressile Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Ühendkuningriik või e-posti teel: info@easysoftware.com või vormi kaudu Easy Software veebilehtedel.

2.9. Isikuandmete allikad

Hankime klientide isikuandmeid eriti:

(a) otse klientidelt, näiteks lepingute sõlmimisel seotud ettevõtte toodete või teenuste osas ja/või kaudselt, näiteks ettevõtte toodete või teenuste kasutamisel klientide poolt või ettevõtte toodete ja teenuste kohta teabe kättesaadavaks tegemisel klientidele, näiteks ettevõtte veebisaidi kaudu jne;

(b) potentsiaalsed kliendid, kes on huvitatud meie ettevõtte teenustest turundussündmuste ja kampaaniate raames;

(c) oma tegevused, töödeldes ja hindades klientide muid isikuandmeid.

2.10. Teie õigus küsida juurdepääsu isikuandmetele ja kliendi õiguste kaitse

Kui küsite meilt teavet seoses teie isikuandmete töötlemisega, anname teile kogu teabe teie kohta töödeldavate andmete kohta viivitamata. Selle teabe saamiseks võime nõuda mõistlikku tasu teabe esitamise kulude katmiseks. Kui saate teada või arvate, et meie ettevõte või andmetöötluses osalev kolmas osapool töötleb teie isikuandmeid vastuolus teie eraelu kaitse ja/või seadusega, eriti kui teie isikuandmed on ebatäpsed, võite:

(a) nõuda selgitust meie ettevõttelt või andmetöötluses osalevalt kolmandalt osapoolelt;

(b) nõuda puuduste kõrvaldamist; eriti võite nõuda isikuandmete parandamist või muutmist; vajaduse korral blokeeritakse või hävitatakse andmed ajutiselt.

Kui leiame, et teie taotlus on õigustatud, kõrvaldab meie ettevõte või andmetöötluses osalev kolmas osapool puuduse tasuta ja viivitamata.

2.11. Ettevõte isikuandmete töötlejana

Teatud juhtudel tegeleb meie ettevõte ka kliendi isikuandmetega teise poole (teise halduri) volituse alusel. Näiteks hõlmavad need juhtumid koostööd Easy Software ltd-ga kolmandate osapoolte toodete või teenuste osas või koostööd kolmandate osapooltega. Üksikasjaliku teabe saamiseks on alati vaja pöörduda isikuandmete konkreetse halduri poole, välja arvatud juhul, kui meie ettevõte on volitatud konkreetse juhtumi kohta teavet esitama.

2.12. Elektroonilised suhtlusvahendid ja mobiilirakendused

Klienditeeninduse osana arendab meie ettevõte tehnoloogiaid, mis võimaldavad teil kasutada kaasaegseid elektroonilisi suhtlusvahendeid ja mobiilirakendusi meie ettevõtte toodete ja teenuste kasutamiseks. Eriti hõlmavad need teenused seotust interneti, sotsiaalvõrgustike ja erinevate mobiilirakendustega.

Sotsiaalvõrgustikud. Samuti saate meiega suhelda erinevate sotsiaalvõrgustike kaudu. Kasutame neid suhtluskanaleid eriti turundusvahenditena; meie tooteid ja teenuseid ei pakuta hetkel sotsiaalvõrgustike kaudu.

Küpsised. Samuti kasutame küpsiseid, pakkudes oma tooteid ja teenuseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse kasutaja arvutisse pärast veebisaidi esmakordset laadimist. Need failid hõlbustavad meie veebisaidi külastajate töö viisi tuvastamist, mis aitab meil suhelda sõbralikumalt meie veebisaidi külastajatega või tõhusamat turundust teha. Lisateavet küpsiste kohta leiate meie veebisaidilt.

2.13. Põhimõtted

Need to translate the following text from English (United Kingdom) to Estonian (Estonia):

Need põhimõtted kehtivad ja on tõhusad alates ___________. Põhimõtete praegune versioon on avaldatud meie ettevõtte veebisaidil ja on saadaval ka meie harukontorites.

Lisa 1 – Töödeldava isikuandmete ulatus

Identifitseerimisandmed – nende hulka kuuluvad andmed nagu nimi, perekonnanimi, sünnikuupäev, e-post, telefoninumber, tööandja või esindatav ettevõte; klientide puhul, kes on füüsilised isikud – ettevõtjad, ka isikukood ja maksukohustuslasena registreerimise number. Muud võimalikud identifitseerimisandmed hõlmavad näiteks teavet kasutatava arvuti IP-aadressi ja konkreetsete autentimisandmete failide kohta, mida me kasutamiseks kokku lepime.

Kontaktandmed – nimi, perekonnanimi, kontaktadressid, telefoninumbrid, e-posti aadressid või muud sarnased kontaktandmed. Muud sarnased kontaktandmed võivad olla kasutatava arvuti IP-aadress ja konkreetsete autentimisandmete failid, mida me kasutamiseks kokku lepime.

Kui tühistate esitatud taotluse toote või teenuse kohta, töötleme ka taotluse tühistamise kuupäeva koos enne tühistamist esitatud andmetega.

Kohustuste täitmise käigus tekkivad andmed – sõltuvalt pakutava toote või teenuse olemusest töötleme teavet seotud toote või teenuse kohta. Selles kategoorias töötleme isikuandmeid, nagu lepingu kestus, ________

Meie toodete või teenuste osutamisega seotud isikuandmed – need hõlmavad isikuandmeid, mis on saadud meie suhtluse käigus. Eriti hõlmavad need järgmist:

(i) suhtluse turvalisuse tagamiseks vajalikud andmed;

(ii) teie eelistatud suhtluskeele, huvi toote või teenuse vastu, investeerimisstrateegiate või teie meile avaldatud konkreetsete nõuete kirjed.

Proovige Easy Redmine'i 30 päeva tasuta prooviperioodi jooksul

Täielikud funktsioonid, SSL-kaitse, igapäevased varukoopiad, teie geolokatsioonis