Principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal

Stimate client,

Vă informăm despre modul în care Easy Software (denumită în continuare "noi" sau "compania noastră") procesează datele dvs. personale în legătură cu oferirea, încheierea, furnizarea și menținerea produselor și serviciilor companiei noastre.

Scopul acestor principii este de a vă oferi informații despre datele personale pe care le colectăm, modul în care le tratăm, sursele din care le obținem, scopul pentru care le utilizăm, cui putem furniza datele, unde puteți obține informații despre datele dvs. personale pe care le procesăm sau care sunt drepturile dvs. individuale referitoare la protecția datelor personale.

Vă rugăm să citiți conținutul acestor principii. Vom fi bucuroși să vă răspundem la orice întrebare în oricare dintre birourile noastre din Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londra, Regatul Unit sau prin e-mail: info@easysoftware.com.

1. Informații generale

Compania noastră este supusă unor obligații legale referitoare la prelucrarea datelor personale ale clienților pe care trebuie să le respectăm, în special în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale sau exercitarea autorității oficiale. În acest sens, nu am putea furniza produsele și serviciile noastre fără a primi datele dvs. personale. De asemenea, procesăm datele personale ale clienților în afara cadrului obligațiilor noastre legale în scopul îngrijirii clienților și pentru a vă adresa oferte țintite de produse și servicii. Avem nevoie de consimțământul dvs. pentru a face acest lucru. Dacă decideți să nu acordați consimțământul în aceste cazuri, produsele sau serviciile noastre furnizate pot fi limitate sau ajustate în alt mod, în funcție de domeniul de aplicare a datelor pe care suntem îndreptățiți să le procesăm. Fiecare client este informat cu privire la domeniul de aplicare al limitărilor sau ajustărilor.

Cu excepția cazului în care se specifică în mod explicit altfel, toate informațiile cuprinse în acest document se aplică și prelucrării datelor personale ale clienților potențiali, adică persoanelor cu care suntem în contact, dar nu au stabilit încă o relație contractuală, precum și foștilor clienți. Informațiile cuprinse în acest document se aplică, de asemenea, într-o măsură rezonabilă, prelucrării datelor personale ale altor persoane, în ceea ce privește care compania noastră are anumite obligații sau cu care compania noastră este în contact direct fără a fi într-o relație contractuală cu acestea (cum ar fi reprezentanții entităților juridice).

1.1. Principii de prelucrare a datelor personale

În cadrul prelucrării datelor dvs. personale, respectăm cele mai înalte standarde de protecție a datelor personale și respectăm în special următoarele principii:

(a) Procesăm întotdeauna datele dvs. personale în scopuri clar și comprehensibil definite, folosind mijloace definite, într-un mod definit și numai pentru o perioadă necesară în ceea ce privește scopul; procesăm numai date personale precise ale clienților și ne asigurăm că prelucrarea lor corespunde și este necesară pentru scopul definit;

(b) Protejăm și procesăm datele dvs. personale într-un mod care asigură cea mai înaltă securitate posibilă a datelor și previne orice acces neautorizat sau accidental la datele personale ale clienților, modificarea, distrugerea sau pierderea acestora, transferurile neautorizate, alte prelucrări neautorizate sau alte abuzuri;

(c) Vă informăm întotdeauna în mod clar cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și la drepturile dvs. de a primi informații precise și complete cu privire la circumstanțele unei astfel de prelucrări, precum și la celelalte drepturi legate de aceasta;

(d) La compania noastră, respectăm măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel de securitate care să se potrivească tuturor riscurilor posibile; toate persoanele care vin în contact cu datele personale ale clienților sunt obligate să păstreze confidențialitatea informațiilor dobândite în legătură cu prelucrarea acestor date.

2. Informații despre prelucrarea datelor personale

2.1. Informații despre administrator

Administratorul datelor dvs. personale este compania noastră, adică Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londra, Regatul Unit, ID: 08960980

2.2. Scopul și baza legală a prelucrării

2.2.1. Prelucrarea datelor personale fără consimțământul dvs.

Aceasta se referă în mod obișnuit la situațiile în care sunteți obligat să ne dezvăluiți anumite date personale ca o condiție pentru a ne permite să vă furnizăm produsul sau serviciul nostru, sau în cazul în care suntem îndreptățiți să prelucrăm datele dvs. personale dobândite în alt mod.

(a) În virtutea legii, suntem îndreptățiți să prelucrăm datele dvs. personale fără consimțământul dvs. pentru următoarele scopuri de conformitate cu obligațiile noastre legale, în special:

(i) conformitatea cu divulgările legale către autoritățile publice;

(ii) conformitatea cu obligațiile de arhivare.

(b) Încheierea sau executarea unui contract cu dvs.

(c) Protejarea drepturilor și intereselor protejate de lege, în special în ceea ce privește soluționarea oricăror dispute, în special în scopul soluționării disputelor în instanță sau în alte dispute.

2.2.2. Prelucrarea datelor personale cu consimțământul dvs.

Aceasta se referă în special la situațiile în care sunteți de acord voluntar ca noi să prelucrăm datele personale furnizate sau dobândite în alt mod. Neacordarea consimțământului dvs. poate fi un motiv care să împiedice compania noastră să furnizeze anumite produse sau servicii sau să o determine să ajusteze în mod rezonabil disponibilitatea, domeniul de aplicare sau condițiile produselor și serviciilor furnizate.

Pe baza consimțământului dvs., compania noastră prelucrează datele dvs. personale în următoarele scopuri:

(a) îngrijirea clienților; acestea sunt acte

Activitățile care nu se referă la îndeplinirea unui contract sau a altui cadru legal de prelucrare a datelor cu caracter personal includ următoarele: (i) cercetare de piață; (ii) monitorizarea acțiunilor clienților pe site-ul Companiei noastre în legătură cu serviciile oferite (astfel, acest scop nu se referă la simpla obținere de informații despre acțiunile vizitatorilor site-ului Companiei noastre sub forma cookie-urilor, așa cum este descris mai jos în Articolul privind mijloacele electronice de comunicare și aplicațiile mobile);

(b) oferirea de produse și servicii; în special, acest lucru include distribuirea de informații, oferirea de produse și servicii ale Companiei noastre și ale altor părți, inclusiv oferte de produse și servicii adresate clienților specifici, toate prin diferite canale, cum ar fi prin poștă, mijloace electronice (inclusiv poștă electronică și mesaje trimise la dispozitive mobile prin intermediul unui număr de telefon), sau prin telefon, prin intermediul unui site web. Într-o anumită măsură, în aceste cazuri, Compania noastră are dreptul să ofere produse și servicii clienților fără a obține consimțământul acestora; dacă este impus de lege, veți fi informat în acest sens cu privire la dreptul dumneavoastră de a vă exprima dezacordul cu orice ofertă ulterioară de produse sau servicii. În acest sens, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, transmise către terți în scopul distribuirii de informații și oferirii de produse și servicii ale acestor terți. Mai multe detalii sunt furnizate mai jos în aceste Principii.

2.3. Sfera datelor cu caracter personal ale clienților prelucrate

Compania noastră prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în măsura în care este necesar pentru a îndeplini scopurile de mai sus. În special, prelucrăm datele de contact și de identificare. Informații detaliate despre sfera datelor cu caracter personal ale clienților prelucrate sunt indicate în Anexa 1 la aceste Principii.

2.4. Metodele de prelucrare a datelor cu caracter personal

Metoda prin care Compania noastră prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal include atât prelucrarea manuală, cât și cea automatizată, inclusiv prelucrarea algoritmică, în sistemele de informații ale Companiei noastre.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în principal de către angajații Companiei noastre și, în măsura în care este necesar, de către terți. Înainte de orice divulgare a datelor dumneavoastră cu caracter personal către un terț, încheiem întotdeauna un acord scris cu terțul, care conține aceleași garanții în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ca cele respectate de Compania noastră în conformitate cu obligațiile sale legale.

2.5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt puse la dispoziția în special a angajaților Companiei noastre în legătură cu îndeplinirea obligațiilor lor profesionale care necesită lucrul cu datele cu caracter personal ale clienților, însă numai în măsura necesară în cazul respectiv și în conformitate cu toate măsurile de securitate.

În plus, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt divulgate terților care participă la prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienților Companiei noastre, sau, astfel de date cu caracter personal pot fi puse la dispoziția acestora pe alte baze în conformitate cu legea. Înainte de orice divulgare a datelor dumneavoastră cu caracter personal către un terț, încheiem întotdeauna un acord scris cu terțul pentru a stabili prelucrarea datelor cu caracter personal într-un mod care să conțină aceleași garanții în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ca cele respectate de Compania noastră în conformitate cu obligațiile sale legale.

2.5.1. În conformitate cu legislația aplicabilă, Compania noastră are dreptul sau este direct, fără consimțământul dumneavoastră, obligată să divulge datele dumneavoastră cu caracter personal către:

  • autoritățile relevante ale statului, instanțele și autoritățile de aplicare a legii în scopul îndeplinirii obligațiilor lor și în scopul executării hotărârilor judecătorești;
  • alte părți în măsura prevăzută de legislație, cum ar fi terților în scopul colectării creanțelor noastre de la clienți.

2.5.2. În funcție de consimțământul dumneavoastră care ne permite să dispunem de informații reprezentând datele dumneavoastră cu caracter personal în măsura relevantă, divulgăm, de asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal către Easy Software ltd. în scopul distribuirii de informații, oferirii de produse și servicii ale Companiei noastre, protejării drepturilor și intereselor Companiei noastre și îngrijirii clienților.

2.6. Divulgarea datelor cu caracter personal către țări străine

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în teritoriul Republicii Cehe și în alte state ale Uniunii Europene în care sunt situate entitățile Grupului Internațional și care împărtășesc același standard de protecție a datelor cu caracter personal ca și Republica Cehă. Nici Compania noastră, nici entitățile care participă la prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienților nu dezvăluie datele cu caracter personal ale clienților către țări din afara Uniunii Europene.

2.7. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Compania noastră prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal doar pentru o perioadă necesară în funcție de scopul prelucrării. Din când în când evaluăm existența necesității de a prelucra anumite date cu caracter personal necesare pentru un anumit scop. Odată ce constatăm că datele nu mai sunt necesare pentru niciunul dintre scopurile pentru care au fost prelucrate, le distrugem. Cu toate acestea, în ceea ce privește anumite scopuri ale prelucrării datelor cu caracter personal, am evaluat intern termenul obișnuit de utilizare a datelor cu caracter personal, după expirarea căruia evaluăm cel mai atent necesitatea prelucrării acestor date cu caracter personal pentru scopul respectiv. În acest sens, se aplică și faptul că datele cu caracter personal prelucrate în scopul:

(a) îndeplinirii contractelor sunt prelucrate pe durata relației contractuale cu clientul; apoi, datele cu caracter personal relevante sunt de obicei utilizabile timp de zece ani;

(b) oferirii de produse și servicii sunt prelucrate pe durata relației contractuale; apoi, datele cu caracter personal relevante sunt de obicei utilizabile timp de zece ani; dacă datele cu caracter personal sunt divulgate în acest sens către terți, termenul de prelucrare este definit de terți în conformitate cu legislația aplicabilă și cu regulile stabilite în aceste Principii;

În cazul în care retrageți o cerere depusă pentru un produs sau serviciu, procesăm și data retragerii cererii împreună cu datele furnizate înainte de retragere.

Datele rezultate din îndeplinirea obligațiilor contractuale - în funcție de natura produsului sau serviciului furnizat, procesăm informații legate de produsul sau serviciul furnizat. În această categorie, procesăm date personale, cum ar fi termenul contractului, ________

Datele personale dobândite în legătură cu furnizarea produselor sau serviciilor noastre - acestea includ date personale dobândite în timpul interacțiunilor noastre. În special, acestea includ:

(i) date care servesc la securizarea comunicării;

(ii) înregistrări ale limbii preferate de comunicare, interesul exprimat pentru un produs sau serviciu, strategiile de investiții sau cerințele specifice dezvăluite nouă.

Încercați Easy Redmine în 30 de zile de încercare gratuită

Funcții complete, protejat SSL, backup-uri zilnice, în geolocalizarea dvs.