bg
Език
 • en
 • de
 • fr
 • es
 • br
 • ru
 • jp
 • kr
Превод от изкуствен интелект
 • ee
 • ae
 • cn
 • vn
 • id
 • eu
 • il
 • gr
 • no
 • fi
 • dk
 • se
 • tr
 • bg
 • nl
 • it
 • pl
 • hu
 • ro
 • ua
 • cs

Принципи на обработката на лични данни

Уважаем клиенте,

Нека Ви информираме как Easy Software (наричана по-долу "ние" или "нашата Компания") обработва личните Ви данни във връзка с предлагането, сключването, предоставянето и поддържането на продуктите и услугите на Компанията.

Целта на тези принципи е да Ви предоставим информация относно конкретните лични данни, които събираме, как ги обработваме, от къде ги получаваме, за каква цел ги използваме, на кого можем да предоставим данните, къде можете да получите информация относно обработваните лични данни или какви са Вашите индивидуални права по отношение на защитата на личните данни.

Моля, прочетете съдържанието на тези принципи. Ще се радваме да отговорим на всички Ваши въпроси в някои от нашите филиали на Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Лондон, Обединеното кралство или по електронна поща: info@easysoftware.com.

1. Обща информация

Нашата Компания е подложена на различни законови задължения относно обработката на лични данни на клиенти, които трябва да спазваме, особено по отношение на изпълнението на нашите договорни задължения или изпълнението на официални задължения. В тази връзка ние нямаше да можем да предоставим нашите продукти и услуги без да получим Вашите лични данни. Освен това, обработваме лични данни на клиенти извън рамките на нашите законови задължения с цел грижа за клиентите и да Ви предложим насочени оферти за продукти и услуги. За това ни е необходимо Вашето съгласие. Ако решите да не дадете съгласието си в тези случаи, нашите предоставени продукти или услуги могат да бъдат ограничени или да се променят в зависимост от обхвата на данните, които имаме право да обработваме. Всеки клиент е информиран за обхвата на ограниченията или промените.

Освен ако изрично не е посочено друго, всичка информация, съдържаща се тук, се отнася и за обработката на лични данни на потенциални клиенти, т.е. лица, с които сме в контакт, но все още нямаме договорни отношения, както и на бивши клиенти. Информацията, съдържаща се тук, се отнася, до разумна степен, и за обработката на лични данни на други лица, по отношение на които Компанията има определени задължения или с които нашата Компания е в директен контакт, без да е в договорни отношения с тях (като представители на юридически лица).

1.1. Принципи за обработка на лични данни

Като част от обработката на Вашите лични данни, ние спазваме най-високите стандарти за защита на личните данни и особено спазваме следните принципи:

(а) Винаги обработваме Вашите лични данни за ясно и разбираемо определена цел, използвайки определени средства, по определен начин и само за време, необходимо за целта; обработваме само точни лични данни на клиенти и гарантираме, че тяхната обработка отговаря на и е необходима за определената цел;

(б) Защитаваме и обработваме Вашите лични данни по такъв начин, че да гарантираме най-високата възможна сигурност на данните и да предотвратим всяко неразрешено или случайно достъпване до личните данни на клиенти, тяхното изменение, унищожаване или загуба, неразрешени прехвърляния, други неразрешени обработки или друго злоупотребление;

(в) Винаги ясно Ви информираме за обработката на Вашите лични данни и за Вашите права да получите точна и пълна информация за обстоятелствата на такава обработка, както и за другите Ви свързани права;

(г) В нашата Компания спазваме подходящи технически и организационни мерки, за да гарантираме ниво на сигурност, отговарящо на всички възможни рискове; всички лица, които идват в контакт с личните данни на клиенти, са задължени да запазят поверителността на информацията, придобита във връзка с обработката на такива данни.

2. Информация относно обработката на лични данни

2.1. Информация относно администратора

Администраторът на Вашите лични данни е нашата Компания, т.е. Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Лондон, Обединеното кралство, ИД: 08960980

2.2. Цел и правна основа за обработка

2.2.1. Обработка на лични данни без Вашето съгласие

Това обикновено се отнася до ситуации, където сте задължени да ни предоставите определени лични данни като условие за да Ви предоставим нашите продукти или услуги, или където имаме право да обработваме Вашите лични данни, придобити по друг начин.

(а) В съответствие със закона, имаме право да обработваме Вашите лични данни без Вашето съгласие за следните цели на спазване на нашите законови задължения, по-специално:

(i) спазване на законовите изисквания за разкриване на данни на обществени органи;

(ii) спазване на задълженията за архивиране.

(б) С

Въз основа на Вашето съгласие, нашата компания обработва Вашите лични данни за следните цели:

(a) грижа за клиентите; това са дейности, които не представляват изпълнение на договор или друга правна рамка за обработка на лични данни и включват следното: (i) пазарно проучване; (ii) наблюдение на действията на клиентите на уебсайта на нашата компания във връзка с предлаганите услуги (по този начин тази цел не се отнася до простото придобиване на информация за действията на посетителите на уебсайта на нашата компания във формата на бисквитки, както е описано по-долу в статията за електронни средства на комуникация и мобилни приложения);

(b) предлагане на продукти и услуги; в това число се включва разпространение на информация, предлагане на продукти и услуги на нашата компания и други страни, включително предложения за продукти и услуги, насочени към конкретни клиенти, всичко това чрез различни канали, като поща, електронни средства (включително електронна поща и съобщения, изпратени на мобилни устройства чрез телефонен номер) или по телефона, чрез уебсайт. В тези случаи нашата компания има право да предлага продукти и услуги на клиентите без да получава техния съгласие; ако е необходимо по закон, ще бъдете информирани за Вашето право да изразите Вашето несъгласие с всяко допълнително предлагане на продукти или услуги. В тази връзка, личните Ви данни могат да бъдат предоставени на трети страни за целта на разпространение на информация и предлагане на продукти и услуги на такива трети страни. Повече подробности са посочени по-долу в тези принципи.

2.3. Обхват на обработваните лични данни на клиенти

Нашата компания обработва Вашите лични данни в обхват, необходим за постигане на горепосочените цели. Ние по-специално обработваме контактни и идентификационни данни. Подробна информация относно обхвата на обработваните лични данни на клиенти е посочена в Приложение 1 към тези принципи.

2.4. Методи на обработка на лични данни

Методът, по който нашата компания обработва Вашите лични данни, включва както ръчна, така и автоматизирана обработка, включително алгоритмична обработка, в информационните системи на нашата компания.

Вашите лични данни се обработват главно от служители на нашата компания и, ако е необходимо, от трети страни. Преди да разкрием Вашите лични данни на трета страна, винаги сключваме писмено споразумение с третата страна, съдържащо същите гаранции относно обработката на лични данни, които се спазват от нашата компания в съответствие със законните й задължения.

2.5. Получатели на лични данни

Вашите лични данни са на разположение особено за служители на нашата компания във връзка с изпълнението на техните професионални задължения, изискващи работа с лични данни на клиенти, но само в обхвата, необходим в конкретния случай и в съответствие с всички мерки за сигурност.

Освен това Вашите лични данни се разкриват на трети страни, участващи в обработката на лични данни на клиенти на нашата компания, или такива лични данни могат да бъдат на разположение на тези трети страни по други основания в съответствие със закона. Преди да разкрием Вашите лични данни на трета страна, винаги сключваме писмено споразумение с третата страна, за да уредим обработката на лични данни по такъв начин, че да съдържа същите гаранции относно обработката на лични данни, които се спазват от нашата компания в съответствие със законните й задължения.

2.5.1. В съответствие с приложимото законодателство, нашата компания има право или е директно задължена да разкрива Вашите лични данни на:

 • съответните държавни органи, съдилища и правоохранителни органи за целите на изпълнението на техните задължения и за целите на изпълнението на решенията;
 • други страни в обхвата, определен от законодателството, като на трети страни за целите на събиране на нашите вземания от клиенти.

2.5.2. Съгласно Вашето съгласие, позволяващо ни да разполагаме с информация, представляваща лични данни в съответния обхват, ние също разкриваме Вашите лични данни на Easy Software ltd. за целите на разпространение на информация, предлагане на продукти и услуги на нашата компания, защита на правата и интересите на нашата компания и грижа за клиентите.

2.6. Разкриване на лични данни на чуждестранни държави

Вашите лични данни се обработват на територията на Чешката република и други държави от Европейския съюз, където са разположени единици на International Group и които споделят същия стандарт за защита на личните данни като Чешката република. Нито нашата компания, нито участващите в обработката на лични данни на клиенти на нашата компания юридически лица разкриват лични данни на клиенти на стр

(b) предлагането на продукти и услуги се обработва през срока на договорните отношения; след това съответните лични данни обикновено могат да се използват за десет години; ако личните данни се разкриват в тази връзка на трети страни, срокът за обработка се определя от третите страни в съответствие с приложимото законодателство и правилата, изложени в тези Принципи;

(c) грижата за клиентите се обработва през срока на договорните отношения с клиента; след това съответните лични данни обикновено могат да се използват за десет години.

2.8. Право на оттегляне на съгласието

В тези Принципи се опитахме да обясним защо са ни необходими вашите лични данни и че за определени цели можем да ги обработваме само с вашето съгласие. Не сте задължени да предоставяте съгласие на нашата Компания за обработка на вашите лични данни и имате право да оттеглите съгласието си. В тази връзка бихме искали да напомним, че имаме право да обработваме някои лични данни за определени цели без вашето съгласие. Ако оттеглите съгласието си, ще прекратим обработката на съответните лични данни за цели, изискващи съответното съгласие; въпреки това можем да имаме право или дори да сме задължени да обработваме същите лични данни за други цели.

Ако откажете да предоставите или оттеглите съгласието си, можем да:

(a) да променим наличността, обхвата или условията на нашите продукти или услуги, или

(b) да откажем да ви предоставим нашите продукти или услуги, след като установим, че такова съгласие е необходимо за предоставянето на продукта или услугата на дадените условия.

Ако желаете да оттеглите съгласието си за обработка на лични данни, моля, обърнете се към някои от нашите филиали, изпратете ни писмо до Компания, Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Лондон, Обединеното кралство, или чрез електронна поща: info@easysoftware.com или чрез формуляр на уеб страниците на Easy Software.

2.9. Източници на лични данни

Ние придобиваме лични данни на клиенти особено от:

(a) клиентите, директно, като при сключване на договори, свързани с предоставените от Компанията продукти или услуги, и/или непряко, като при използване на продуктите или услугите на Компанията от клиентите или като част от предоставянето на информация за продуктите и услугите на Компанията на клиентите, като чрез уеб сайта на Компанията и др.;

(b) потенциални клиенти, интересуващи се от услугите на нашата Компания като част от маркетингови събития и кампании;

(c) собствените си дейности чрез обработка и оценка на други лични данни на клиентите.

2.10. Вашето право да поискате достъп до лични данни и защита на правата на клиента

Ако ни поискате информация, свързана с обработката на вашите лични данни, ще ви предоставим всичка информация за данните, които обработваме за вас, без ненужно забавяне. За предоставянето на тази информация имаме право да искаме разумно възнаграждение за разходите, които са ни причинени за предоставянето на информацията. Ако установите или смятате, че нашата Компания или трета страна, участваща в обработката на данни, обработва вашите лични данни в противоречие със защитата на вашата лична неприкосновеност и/или в противоречие със закона, по-специално ако вашите лични данни са неточни, можете:

(a) да поискате обяснение от нашата Компания или третата страна, участваща в обработката на данни;

(b) да поискате отстраняване на недостатъчното състояние; по-специално, можете да поискате корекция или изменение на личните данни; ако е необходимо, данните ще бъдат временно блокирани или унищожени.

Ако намерим вашата заявка за законна, нашата Компания или третата страна, участваща в обработката на данни, ще премахнат недостатъчното състояние безплатно и незабавно.

2.11. Компанията като обработчик на лични данни

В определени случаи нашата Компания също обработва лични данни на клиенти с разрешение на друга страна (друг администратор). Например тези случаи включват сътрудничество с Easy Software ltd. за продукти или услуги на трети страни или сътрудничество с трети страни. За подробна информация винаги е необходимо да се свържете с конкретния администратор на лични данни, освен ако нашата Компания не е упълномощена да предоставя информация в конкретния случай.

2.12. Електронни средства за комуникация и мобилни приложения

Като част от грижата за клиентите, нашата Компания разработва технологии, които ви позволяват да използвате съвременни електронни средства за комуникация и мобилни приложения за използване на продуктите и услугите на нашата Компания. Това включва услуги, свързани с използването на интернет, социални мреж

Тези принципи са валидни и ефективни към ___________. Настоящата версия на принципите е публикувана на уебсайта на нашата компания и е налична и в нашите филиали.

Приложение 1 – Обхват на обработваните лични данни

Идентификационни данни – това включва данни като име, фамилия, дата, имейл, телефонен номер, работодател или представена компания; за клиенти, които са физически лица – предприемачи, също така и идентификационен номер и данъчен идентификационен номер. Други възможни идентификационни данни включват, например, информация за IP адреса на използвания компютър и файлове със специфични данни за удостоверяване, с които сме се съгласили да използваме.

Контактни данни – име, фамилия, контактни адреси, телефонни номера, имейл адреси или други подобни контактни данни. Други подобни контактни данни могат да бъдат IP адрес на използвания компютър и файлове със специфични данни за удостоверяване, с които сме се съгласили да използваме.

В случай че оттеглите подадена заявка за продукт или услуга, ние също обработваме датата на оттегляне на заявката заедно с предоставените данни преди оттеглянето.

Данни, произтичащи от изпълнението на задължения по договори – в зависимост от характера на предоставения продукт или услуга, обработваме информация, свързана с предоставения продукт или услуга. В тази категория обработваме лични данни като срок на договора, ________

Лични данни, придобити във връзка с предоставянето на нашите продукти или услуги – тези включват лични данни, придобити по време на нашите взаимодействия. В частност, тези включват:

(i) данни, служещи за осигуряване на комуникации;

(ii) записи за предпочитания език на комуникация, изразен интерес към продукт или услуга, вашите инвестиционни стратегии или конкретните изисквания, които сте ни разкрили.

Изпробвайте Easy Redmine в безплатен пробен период от 30 дни

Пълни функции, защитени с SSL, ежедневни резервни копия, във вашата географска локация