Villkor och bestämmelser

Till tjänsteavtal

1. Inledande bestämmelser

1.1. Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet som ingåtts mellan Klienten och Leverantören och definierar bindande regler och villkor för tillhandahållande av tjänster och produkter samt användning av tjänster och produkter. Dessa villkor styr det kontraktsmässiga förhållandet mellan Tjänsteleverantören och Klienten.

1.2. Definitionerna nedan har för dessa villkor följande betydelse:

 • T&C – betyder dessa villkor.
 • Avtal – betyder ett tjänsteavtal som ingåtts mellan Klienten och Leverantören.
 • Klient – betyder en individ som bedriver verksamhet eller juridisk person som ingår avtal med Leverantören.
 • Klientens server – betyder servern och annan HW-utrustning som inte ägs, hanteras eller kontrolleras av Leverantören
 • Leverantör – betyder företaget Easy Software Ltd., med säte på Kemp House, 152-160, City Road, EC1V 2NX London, Företags-ID: 08960980.
 • Produkt – betyder en tjänst eller dess del som tillhandahålls under specifikt Leverantörens varumärkesnamn baserat på Leverantörens varumärkespolicy. Klienten köper Produkten SOM DEN ÄR. Support och andra tjänster tillhandahålls separat.
 • Prislista – betyder dokumentet eller webbsidan som anger priset för tjänsten och/eller produkten om det inte anges annorlunda i avtalet.
 • Leverantörens server – betyder servern och annan HW-utrustning som hanteras eller kontrolleras av Leverantören. Leverantören kan använda tredjepartstjänster för att säkerställa lämplig serverprestanda
 • Implementeringstjänstspecifikation – betyder implementeringsvillkoren som fastställts av Leverantören och/eller individualiserats av Klienten enligt avtalet. Om inte Klienten har köpt en implementeringstjänst eller om det inte uttryckligen anges, ingår ingen garanterad implementeringstjänst i priset för Produkten.
 • Supporttjänstspecifikation - betyder supportvillkoren som fastställts av Leverantören och/eller individualiserats av Klienten enligt avtalet. Om inte Klienten har köpt en supporttjänst eller om det inte uttryckligen anges, ingår ingen garanterad supporttjänst i priset för Produkten.
 • Tjänst – betyder den specifika tjänsten som tillhandahålls av Leverantören till Klienten enligt avtalet och som kan inkludera licens till tjänsten, underhåll av tjänsten, tjänstesupport och andra relaterade tjänster, i den utsträckning som överenskommits i avtalet och Produkten.
 • Provversion av tjänsten – betyder provversionen av tjänsten som görs tillgänglig för Klienten kostnadsfritt och i begränsad omfattning.
 • Administratör – betyder en person som utses av Klienten för administration av sitt användarkonto.
 • Användare – betyder en fysisk person som arbetar för Klienten (som anställd, partner, verkställande direktör, person som samarbetar med Klienten på lång sikt enligt avtalet om att tillhandahålla juridiska tjänster), för vilken Klienten skapar ett användarkonto.
 • Användarkonto – betyder användarkonto med en unik åtkomstkod och lösenord.
 • Data säkerhetssystem – betyder ett dokument som beskriver metoder för att säkra data som lagras i tjänstens applikation.
 • Parterna – betyder gemensamt Klienten och Leverantören.

2. Acceptansmetod för T&C

2.1. Tjänsten tillhandahålls till Klienten baserat på ingånget avtal. Dessa T&C utgör en integrerad del av avtalet.

2.2. Avtalet ingås på dagen för underskrift av båda parter. Om avtalet ingås via webbgränssnittet ingås avtalet vid betalning av priset för tjänsten (vid trådlös överföring när beloppet som motsvarar priset för tjänsterna krediteras Leverantörens bankkonto) i den belopp som anges i den första faktureringsperioden. Detta gäller inte om Klienten kommer att använda provversionen av tjänsten under de villkor som anges i art. 4 i dessa T&C.

3. Tillhandahållande av tjänsten

3.1. Leverantören driver tjänsten på internetadressen som anges i produktspecifikationen och dess subdomäner eller på Klientens servrar enligt avtalet och tekniska specifikationer som anges i produktspecifikationen.

3.2. Omfattningen av tjänsterna definieras i produktspecifikationen, som bifogas avtalet. Produktspecifikationen definierar de individuella deltjänsterna i termer av innehåll och aktiveringsmetod i detalj.

4. Provversion av tjänsten

4.1. Innan avtalet ingås kan Leverantören aktivera provversionen av tjänsten för Klienten via webbdomänen eller på Klientens servrar, i den omfattning som definieras av Leverantören.

4.2. Genom att fylla i registreringsformuläret på den webbsida som anges i produktspecifikationen accepterar Klienten villkoren för tillhandahållande av provversionen av tjänsten, som regleras av art. 4, art. 7, art. 9, art. 11, art. 12, art. 14. punkt 6, art. 15, art. 16 och art. 17 i dessa T&C.

4.3. En testversion av tjänsten tillhandahålls till klienten under den period som anges i produktspecifikationen, om inte leverantören beslutar annorlunda.

4.4. Klienten som använder testversionen av tjänsten har rätt att spara data, men endast för att verifiera systemets funktionalitet. Klienten beaktar att leverantören inte ansvarar för tillgänglighet och bevarande av data som sparats av klienten genom användning av testversionen av tjänsten.

4.5. Innan testversionen av tjänsten löper ut ska leverantören möjliggöra överföring till den betalda versionen av tjänsten till klienten och tillhandahålla honom icke-bindande betalningsinformation. Genom att betala priset aktiveras tjänsten i överenskommen omfattning och data som sparats av klienten i testversionen av tjänsten överförs till den betalda versionen av tjänsten. Om klienten inte väljer att överföra till den betalda versionen av tjänsten avslutas tillhandahållandet av testversionen av tjänsten när perioden för vilken testversionen av tjänsten tillhandahölls till klienten löper ut.

4.6. Klienten beaktar att data som sparats av klienten i testversionen av tjänsten kommer att raderas på ett oåterkalleligt sätt efter att perioden för vilken testversionen av tjänsten tillhandahölls har löpt ut. Klienten kommer att informeras om den kommande utgången av testversionen av tjänsten och raderingen av data efter dess avslut genom e-post eller via internetdomänen för testversionen av tjänsten.

5. Varaktighet för tillhandahållande av tjänsten

5.1. Avtalet fastställer om det ingicks för en bestämd eller obestämd tid. Avtalet ingås för (i) en bestämd tid för tjänster som tillhandahålls via webbgränssnittet och (ii) en obestämd tid för tjänster som tillhandahålls via klientens servrar.

6. Pris

6.1. Klienten är skyldig att betala priset för användning av tjänsten baserat på levererade skattedokument (fakturor) utfärdade av leverantören. Fakturor kommer att utfärdas i elektronisk form. Priser för tjänster fastställs enligt offerten eller prislistan, om inte annat avtalats i avtalet.

6.2. Debet-/kreditkortet och/eller annan onlinebetalningsmetod som används av klienten för att registrera sig för att använda tjänsten (i) som tillhandahålls via webbgränssnittet och (ii) som tillhandahålls på månatlig prenumeration kommer automatiskt att debiteras 30 dagar från den dag klienten registrerade sig för att använda tjänsten. Om klienten vill undvika att bli debiterad för tjänsten måste klienten avbryta prenumerationen tre dagar innan tjänstens automatiska förnyelse. Leverantören rekommenderar att man kontrollerar med det förbetalda kortföretaget eller banken för att bekräfta om återkommande fakturering är möjlig.

6.3. Klienten kan ändra sin prenumeration online genom att helt enkelt logga in på klientzonen. För att undvika att bli debiterad för nästa faktureringsperiod måste klienten avbryta prenumerationen minst tre dagar före förnyelsedatumet. Om klienten avbryter sin prenumeration minst tre dagar före förnyelsedatumet kommer prenumerationen att upphöra vid slutet av den nuvarande faktureringscykeln.

6.4. En beställning av en tjänst kan avbrytas utan extra kostnad innan betalningen har blivit klarerad på leverantörens konto. För nedladdningsbara produkter utfärdar leverantören INGA återbetalningar efter att nedladdningskanalen har aktiverats och något nedladdningsförsök har gjorts. Avbokning av beställningen efter att betalningen har mottagits är möjlig efter överenskommelse, om den beställda tjänsten inte har använts eller något nedladdningsförsök har gjorts.

7. Licensavtal

7.1. Klienten beaktar att alla äganderätter och andra immateriella rättigheter till tjänsten tillhör leverantören. Klienten är därför skyldig att använda tjänsten endast inom ramen för den tillhandahållna licensen.

7.2. Genom att ingå avtalet förvärvar klienten en icke-exklusiv licens till tjänsten för en eller flera användare beroende på antalet etablerade användarkonton. Klienten har inte rätt att bevilja eller överlåta licens eller underlicens till en tredje part utan föregående skriftligt samtycke från leverantören. Klienten har heller inte rätt att hyra ut tjänsten eller på annat sätt göra tjänsten tillgänglig, vare sig gratis eller mot ersättning, för tredje parter utan föregående skriftligt samtycke från leverantören. Licensen gäller även för alla uppdateringar eller justeringar av tjänsten som kommer att utföras av leverantören.

7.3. Om tjänsten tillhandahålls på klientens server har klienten rätt att ladda ner källkoden till produkten. Om tjänsten tillhandahålls via webbgränssnittet har klienten ingen rätt att få tillgång till källkoden till tjänsten, eller att visa den, ändra den eller påverka den på något sätt.

7.4. Klienten har inte rätt att införliva tjänsten i annan programvara utan föregående skriftligt samtycke från leverantören.

7.5. Alla leverantörens programtillägg distribueras under GNU/GPL 2-licens. Om inte annat anges, släpps alla bilder, kaskadstilmallar och inkluderad JavaScript under Easy Software Commercial Use License (Licens):

Licensen är en GPL-kompatibel licens som endast gäller bilderna, kaskadstilmallarna och JavaScript-elementen i Leverantörens teman och stilar. Enligt GPL-version 2.0-licensen behöver inte element i en produkt som inte är kompilerade tillsammans och skickas oberoende av GPL-koden, och kombineras i en klientens webbläsare, vara GPL. Dessa bilder, kaskadstilmallar och JavaScript-element är upphovsrättsskyddade av Leverantören och får inte användas och manipuleras av Klienten om inte Klienten har undertecknat Leverantörens partneravtal. Klienten får inte distribuera dessa filer eller inkludera dem i något paket eller tillägg utan Leverantörens tidigare samtycke. Obehörig distribution eller tillgängliggörande för en tredje part utan Leverantörens tidigare samtycke ger Leverantören rätt att fakturera kontraktsbrottspenning på beloppet 10 000 EUR för varje överträdelse av licensen.

7.6. All Leverantörens programvara, med undantag för programvara som definieras i artikel 7.5. i dessa villkor och bestämmelser, distribueras under GNU/GPL 2-licens: https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.en.html.

8. Betalningsvillkor

8.1. Faktureringsperioden för avtal som ingås för en bestämd tidsperiod är den period (antalet månader) för vilken avtalet ingicks. Leverantören kommer att utfärda fakturor med förfallodatum 14 kalenderdagar för de tjänster som tillhandahålls via webbgränssnittet eller e-post, om inte annat anges i offerten.

8.2. Om avtalet ingås för en bestämd tidsperiod kommer Leverantören att skicka till Klienten icke-bindande betalningsinformation för att betala för tjänsterna under samma tidsperiod innan den perioden löper ut. Om priset för tjänsten betalas i enlighet med betalningsinformationen kommer perioden för tjänstens tillhandahållande att förlängas automatiskt.

8.3. Vid försening av betalningen för tjänsten har Leverantören rätt att ta ut dröjsmålsränta på beloppet 0,5 % av det obetalda beloppet för varje påbörjad dag av förseningen. Om Klienten är försenad med någon betalning har Leverantören rätt att suspendera eller begränsa tillhandahållandet av tjänsten tills hela skulden är betald. Under perioden med suspendering eller begränsning av tjänsten är Klienten fortfarande skyldig att betala priset enligt de levererade skattedokumenten. Upprepad försening av betalningen från Klientens sida anses vara ett väsentligt avtalsbrott.

8.4. Genom att godkänna villkoren och bestämmelserna vid köp, anmäler du dig automatiskt för en automatisk förnyelse av din prenumeration. Din prenumeration kommer att förnyas automatiskt i slutet av varje prenumerationsperiod baserat på den prenumerationsperiod du valde vid köpet. Du kommer att debiteras den pris som anges vid köptillfället (plus tillämpliga skatter, som mervärdesskatt när det angivna priset inte inkluderar moms) i början av varje faktureringsperiod för din prenumeration via den betalningsmetod du har tillhandahållit till oss. Se till att din faktureringsinformation är korrekt för att förhindra att din prenumeration löper ut.
Genom att köpa en prenumeration godkänner du att ovanstående prenumerationsavgifter debiteras på det kort som finns registrerat på ett återkommande sätt tills du avbryter prenumerationen. Prenumerationer är kontinuerliga och förnyas automatiskt om du inte avbryter eller om vi avslutar ditt konto. För att avbryta din prenumeration, skicka ett e-postmeddelande med ämnet "Avbryt prenumerationens automatiska förnyelse" till salesadmin@easysoftware.com
Priser och villkor för prenumerationer kan ändras när som helst. Priset och villkoren som gällde vid ditt första köp eller när din prenumeration senast förnyades kommer att gälla under hela den prenumerationsperioden, men nya priser och villkor kan gälla för förnyelser eller nya prenumerationer. Easy Software Ltd. kommer att ge dig rimlig information om eventuella pris- eller villkorsändringar innan de träder i kraft. Om du inte vill förnya din prenumeration enligt dessa nya priser eller villkor kan du avbryta din prenumeration enligt beskrivningen ovan.

9. Rättigheter och skyldigheter för Leverantören

9.1. Leverantören har rätt att göra ändringar av tjänsten eller dess omfattning. I sådana fall ska Leverantören informera Klienten via webbgränssnittet som är relaterat till den tillhandahållna tjänsten. Klienten har rätt att säga upp avtalet vid ensidiga ändringar av dessa villkor och bestämmelser som Klienten inte godkänner, om det är överenskommet i avtalet.

9.2. Leverantören åtar sig att vidta alla åtgärder inom sina tekniska möjligheter för att säkerställa att tjänsten är funktionell och tillgänglig, om Klienten uppfyller de grundläggande systemkraven för tjänsterna som anges i produktspecifikationen eller på den relevanta webbportalen. Om en icke-standardiserad situation uppstår som rör funktionen hos tjänsten, ska Leverantören agera i enlighet med avtalet.

9.3. Om Klienten upptäcker något problem relaterat till hastigheten på tjänsten eller dess tillgänglighet är han skyldig att omedelbart rapportera detta till Leverantören via e-post som anges i produktspecifikationen eller genom telefonkontakter som är tillgängliga för att påskynda problemets lösning. Klienten beaktar att det kan finnas händelser som ligger utanför Leverantörens kontroll och som kan påverka funktionen eller tillgängligheten hos tjänsten för användaren (såsom internetanslutningsfel på Klientens sida, naturkatastrofer, DOS- eller DNS-attacker mot Leverantörens tekniska utrustning och andra). Leverantören ansvarar inte för skador som uppstår i samband med sådana händelser för Klienten.

9.4. Klienten tar hänsyn till och godkänner att Leverantören kan tillfälligt upphöra med att tillhandahålla Tjänsten av allvarliga skäl, särskilt i fall som att förhindra cyberattacker, om det är nödvändigt, eller vid allvarliga funktionsfel i Tjänsten som behöver åtgärdas genom nödvändig avstängning. Meddelande om avbrott i tillhandahållandet av Tjänsten måste skickas till Klienten så snart som möjligt. Leverantören är skyldig att skapa lämpliga drifts- och säkerhetsåtgärder för att minimera potentiella funktionsfel eller begränsad eller fullständig otillgänglighet av Tjänsten.

9.5. Leverantören förbinder sig att inte lämna ut användardata till tredje part. Dessutom godkänner Leverantören att han inte har rätt att redigera, censurera eller övervaka något användarinnehåll.

9.6. Parterna är överens om att Leverantören inte förvärvar äganderätt till Klientens data. Klienten är ensam ansvarig för innehållet i data som lagras på Klientens server eller på Leverantörens server.

9.7. För att kunna genomföra Tjänsten på rätt sätt är det nödvändigt att samla in, spara och behandla följande data: versionsnummer, kontraktsidentifierare, instansens URL, lista över installerade tillägg och antal aktiva användare, vilket Leverantören använder för att identifiera Klienten, verifiera auktorisationen att använda Tjänsten och skydda Leverantörens rättigheter. Genom att acceptera dessa villkor erkänner och godkänner du att Leverantören har rätt att kontrollera, med hjälp av sina egna resurser, om du använder Tjänsten i enlighet med serviceavtalet och att ovanstående data kommer att överföras i kommunikationen mellan Klienten och Leverantörens datorsystem.

10. Rättigheter och skyldigheter för Klienten

10.1. Klienten får inte använda Tjänsten i strid med gällande lagar och föreskrifter.

10.2. För att få tillgång till Tjänsten kan Leverantören begära viss identifieringsdata och ytterligare information från Klienten. Klienten ska lämna sann, korrekt och aktuell information.

10.3. På begäran av Leverantören ska Klienten samarbeta vid åtgärdande av fel eller justeringar av Tjänsten.

10.4. Klienten får endast använda API-gränssnittet som tillhandahålls av Leverantören när han använder Tjänsten via webbgränssnittet med tredjepartsapplikationer eller -tjänster. Klienten får inte använda eller få åtkomst till Tjänsten på annat automatiserat sätt, såsom genom skript, bots, webbkrypare osv., för Tjänster som tillhandahålls via webbgränssnittet.

10.5. Klienten ska hålla åtkomstdetaljerna till Tjänsten hemliga och får inte berätta eller ge åtkomst till dem till någon annan person eller på något annat sätt ge åtkomst till sitt användarkonto till tredje part. Klienten är också skyldig att säkra sin tekniska utrustning i den rimligt krävda omfattningen för att minimera risken för missbruk av åtkomstdetaljerna till användarkontot.

10.6. Om Klienten bryter mot de skyldigheter som åläggs i denna punkt, bär Leverantören inget ansvar för skador som drabbar Klienten, och Klienten är ensam ansvarig för skador som drabbar Leverantören eller tredje parter. Överträdelse av dessa skyldigheter ger dessutom Leverantören rätt att säga upp detta avtal. Om Klienten upptäcker att det kan finnas åtkomst till Tjänsten för tredje parter på grund av läckage av information om åtkomst till Tjänsten, ska Klienten rapportera detta till Leverantören via e-post.

10.7. Nedladdningen av programvaran är endast tillgänglig under en angiven tidsperiod. Efter denna period kommer nedladdningskontot att inaktiveras automatiskt. Leverantören kommer INTE att tillhandahålla källfiler via e-post eller någon annan kanal, utan endast via onlinekontot.

11. Användarkonto

11.1. Klienten kan ha ett eller flera användarkonton. Varje användarkonto kan endast användas av en användare. Klienten har inte rätt att låta ett användarkonto skapas för en tredje part, om det inte bestäms i avtalet eller i dessa villkor. Klienten har inte rätt att dela användarkonton mellan flera användare. Klienten har dock rätt att när som helst överföra det oanvända användarkontot till en ny användare.

11.2. Vid överträdelse av punkt 11.1. i dessa villkor har Leverantören rätt att omedelbart säga upp avtalet och Klienten ska betala otillbörlig vinning till Leverantören inom 7 dagar efter att ha mottagit Leverantörens betalningskrav.

12. Administration av användarkonto

12.1. Varje Klient kan välja ett eller flera användarkonton som kommer att ha administratörsrättigheter. Administratören kan utföra följande åtgärder:

 • att lägga till, redigera och ta bort användarkonton och ställa in åtkomsträttigheter för dessa konton (såsom åtkomst till rapporter, filskapande osv.),
 • att få åtkomst till all Klientens data oavsett individuella användares åtkomstinställningar,
 • att välja ett annat användarkonto som blir administratör.

12.2. Klienten bär fullt ansvar för användningen av Tjänsten av användarna, åtgärder utförda av dessa användare och all data som laddas upp i Klientens konto. Klienten ska se till att alla hans användare följer bestämmelserna i dessa villkor.

13. Förbjudet beteende

13.1. Klienten får inte ladda upp, skicka eller på annat sätt lagra innehåll i tjänsteportalen som kan innehålla skadlig programvara eller andra filer och program som kan förstöra, skada eller begränsa funktionaliteten hos leverantörens utrustning eller andra klienter. Dessutom har klienten inte rätt att ladda upp innehåll till tjänsten vars ägande eller distribution är olaglig, innehåll som olagligt stör upphovsrätten hos en tredje part eller är en del av en brottslig verksamhet, att distribuera skräppost genom tjänsten eller att försöka få tillgång till en annan klients användarkonto eller leverantörens servrar. Överträdelse av dessa skyldigheter betraktas som väsentlig och ger leverantören rätt att säga upp avtalet och kräva att klienten betalar en kontraktsbrott på EUR 10.000,- för varje överträdelse och eventuell skada.

14. Uppsägning av avtalet

14.1. Det avtalsmässiga förhållandet upphör genom att dra sig ur avtalet, genom att avtalets överenskomna varaktighet löper ut, genom att en juridisk person (leverantören eller klienten) upphör med verksamheten genom likvidation, genom att avtalet sägs upp eller genom överenskommelse mellan parterna.

14.2. Om avtalet ingås för obestämd tid har klienten rätt att säga upp avtalet utan anledning när som helst. Uppsägningstiden är en månad och börjar den första dagen i den kalendermånad som följer efter att uppsägningsmeddelandet har levererats till leverantören.

14.3. Leverantören har rätt att säga upp avtalet utan anledning när som helst. Uppsägningstiden är tre månader och börjar den första dagen i den kalendermånad som följer efter att uppsägningsmeddelandet har levererats till klienten.

14.4. Klienten har rätt att säga upp avtalet i de fall som anges i punkt 9.1. i dessa villkor och bestämmelser.

14.5. Om klienten väsentligt eller upprepade gånger bryter mot sina skyldigheter enligt dessa villkor och bestämmelser eller enligt avtalet och inte rättar till detta väsentliga och upprepade brott inom 14 dagar efter leveransdatumet för meddelandet om detta i form av rekommenderat brev eller från datumet för att e-postmeddelandet skickas till klienten, har leverantören rätt att dra sig ur avtalet. Uppsägningen träder i kraft dagen efter att meddelandet om uppsägning har mottagits av klienten.

14.6. Om klienten på ett särskilt allvarligt sätt bryter mot sina skyldigheter enligt dessa villkor och bestämmelser eller enligt avtalet, har leverantören rätt att dra sig ur avtalet och avsluta tillhandahållandet av tjänsten omedelbart efter att ha konstaterat ett sådant brott.

15. Begränsning av ansvar för tjänsten

15.1. Parterna har kommit överens om att leverantörens totala ansvar för eventuella krav som grundas på rättsliga förhållanden som uppstår från avtalet och den uppskattade skadebeloppet inte får överstiga och är begränsat till det belopp som motsvarar betalat belopp för tillhandahållande av tjänsten under föregående kalenderår. Om det maximala skadeståndet enligt föregående mening inte kan fastställas, är det maximala skadeståndet begränsat till den aktuella kvartalsavgiften för specifika tjänster som prenumereras och tillhandahålls via webbgränssnittet.

15.2. Leverantören ansvarar inte för indirekta skador som uppstår till följd av tillhandahållande av tjänster, såsom förlorade vinster, förlust av intäkter, förlust av data, ekonomiska eller andra indirekta, särskilda eller följdsamma skador. Vid force majeure är parterna befriade från sina skyldigheter enligt avtalet, och eventuellt överträdelse (hel eller delvis) eller fördröjning i fullgörandet av skyldigheter enligt detta avtal kommer inte att anses som brott mot avtalet. För detta ändamål ska force majeure avse alla omständigheter där ansvar är uteslutet enligt tjeckisk lag, inklusive, men inte begränsat till, naturkatastrof, krig, förändring av den politiska situationen som förhindrar eller olämpligt hindrar genomförandet av rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal eller någon annan liknande orsak, händelse eller faktum.

15.3. Genom att ingå avtalet beaktar klienten att även med leverantörens bästa ansträngningar kan en kortvarig otillgänglighet av tjänsten inträffa, vilket orsakas av omständigheter utanför leverantörens kontroll (t.ex. internetanslutningsfel). Klienten samtycker därför till och åtar sig att all hans data som lagras inom tjänsten kommer att säkerhetskopieras på en annan geografisk plats(er).

15.4. Klienten använder tjänsten SOM DEN ÄR. Inkompatibilitet med annan programvara, hårdvarukonfiguration eller delvis funktionsfel ger INTE klienten rätt att avbryta beställningen eller få återbetalning.

16. Skydd av personuppgifter

16.1. Klienten förklarar att han är medveten om sina rättsliga skyldigheter som personuppgiftsansvarig för användare och kunder. Metod och behandling av personuppgifter för dessa enheter inom tjänsten bestäms av klienten. Leverantören ansvarar inte för korrekt uppfyllelse av klientens rättsliga skyldigheter som personuppgiftsansvarig.

16.2. Alla data samlas in av leverantören från klienten i syfte att tillhandahålla tjänsten, förbättra dess kvalitet och endast skicka kommersiella och marknadsföringsmeddelanden. Om klienten är en fysisk person samlas följande data in: namn, efternamn, faktureringsadress, e-postadress, telefonnummer, information om användning av tjänsten.

16.3. All kommunikation inom tjänsten krypteras med SSL-protokollet. Klienten förklarar härmed att han anser att denna metod för kryptering är tillräckligt säker.

16.4. Leverantören åtar sig att inte lämna ut någon information som anges av klienten vid registreringen av sitt användarkonto till tredje part, om inte klienten specifikt godkänner det.

16.5. Klientens data lagras i leverantörens elektroniska system under hela avtalsförhållandet. Efter avtalets upphörande lagrar leverantören endast data som är nödvändiga för regeluppfyllelse. Klienten samtycker till att leverantören använder klientens namn och logotyp i leverantörens kundlista under och efter avtalets giltighetstid, om inte annat överenskommits med klienten baserat på hans varumärkesriktlinjer eller policy.

17. Slutbestämmelser

17.1. Parterna åtar sig att upprätthålla sekretess om all information som de får kännedom om under avtalsförhållandet enligt avtalet.

17.2. Klientens rättigheter enligt avtalet och dessa villkor får inte överlåtas utan föregående skriftligt samtycke från leverantören.

17.3. För att undvika tvivel bekräftar parterna uttryckligen att de är företagare och att de ingår detta avtal inom sin affärsverksamhet.

17.4. Om någon bestämmelse i detta avtal eller dessa villkor är eller blir ogiltig, ineffektiv eller ogenomförbar påverkar detta inte giltigheten, genomförbarheten eller effektiviteten hos de återstående bestämmelserna i avtalet eller dessa villkor. I sådant fall är parterna skyldiga att göra allt för att ingå en ändring av avtalet, där den ogiltiga, ogenomförbara eller ineffektiva bestämmelsen ersätts av en ny bestämmelse som motsvarar det ursprungliga syftet.

17.5. Vid eventuell kollision mellan bestämmelserna i offert, produktspecifikation, specifikation för tjänstimplementering, specifikation för supporttjänst och dessa villkor har följande företräde:

(i) Offert,

(ii) Specifikation för tjänstimplementering,

(iii) Specifikation för supporttjänst,

(iv) Produktspecifikation

(v) Dessa villkor,

(vi) Offentlig information

17.6. Dessa villkor regleras av lagstiftningen i Tjeckien, som är medlem i Europeiska unionen. Eventuell tvist som uppstår i samband med eller som en följd av utförandet eller tolkningen av avtalet, och som parterna inte kan lösa på fredlig väg, ska slutligt avgöras av en tjeckisk skiljedomstol, Skiljedomstolen knuten till Ekonomiska kammarretten och Jordbrukskammarretten i Tjeckien, genom tre skiljemän som utses i enlighet med reglerna för den skiljedomstolen. Varje part ska utse en skiljeman. Båda skiljemännen ska enas om den tredje skiljemannen inom 30 dagar. Om de två skiljemännen inte lyckas nå en överenskommelse om den tredje skiljemannen inom den angivna tidsfristen, ska denne utses av ordföranden för skiljedomstolen. Skiljedomens beslut ska vara slutgiltigt och bindande för parterna. Parterna förbinder sig härmed att inte utmana verkställigheten av skiljedomens beslut under någon jurisdiktion.

17.7. Dessa villkor träder i kraft den 1 juli 2017.

Principer för behandling av personuppgifter

Kära klient,

Låt oss informera dig om hur Easy Software (nedan kallat "vi" eller "vårt företag") behandlar dina personuppgifter i samband med erbjudande, ingående, tillhandahållande och underhåll av företagets produkter och tjänster.

Syftet med dessa principer är att ge dig information om vilka specifika personuppgifter vi samlar in, hur vi behandlar dem, varifrån vi får dem, vilket syfte vi använder dem för, vem vi kan lämna ut uppgifterna till, var du kan få information om dina personuppgifter som vi behandlar, eller vilka individuella rättigheter du har när det gäller skyddet av personuppgifter.

Läs därför innehållet i dessa principer. Vi svarar gärna på dina frågor i något av våra kontor på Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Storbritannien eller via e-post: info@easysoftware.com.

1. Allmän information

Vårt företag omfattas av olika lagstadgade skyldigheter avseende behandlingen av klienters personuppgifter som vi måste följa, särskilt med avseende på uppfyllandet av våra avtalsenliga skyldigheter eller utövandet av offentlig myndighet. I detta avseende skulle vi inte kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster alls utan att få dina personuppgifter. Dessutom behandlar vi personuppgifter från klienter utöver ramen för våra lagstadgade skyldigheter i syfte att ta hand om kunderna och rikta erbjudanden om produkter och tjänster till dig. Vi behöver ditt samtycke för att göra detta. Om du väljer att inte ge ditt samtycke i dessa fall kan våra tillhandahållna produkter eller tjänster vara begränsade eller på annat sätt anpassade, beroende på omfattningen av de uppgifter vi har rätt att behandla. Varje klient informeras om omfattningen av begränsningar eller anpassningar.

Om inte annat uttryckligen anges gäller all information som finns här också för behandlingen av personuppgifter för potentiella kunder, det vill säga personer som vi är i kontakt med men ännu inte har etablerat ett avtalsförhållande med, samt tidigare kunder. Informationen som finns här gäller också, i rimlig utsträckning, behandlingen av personuppgifter för andra personer, för vilka företaget har vissa skyldigheter eller som företaget är i direkt kontakt med utan att ha ett avtalsförhållande med dem (till exempel representanter för juridiska personer). 1.1. Principer för behandling av personuppgifter Som en del av behandlingen av dina personuppgifter respekterar vi högsta standarder för skydd av personuppgifter och följer särskilt följande principer: (a) Vi behandlar alltid dina personuppgifter för ett tydligt och begripligt definierat syfte, med definierade medel, på ett definierat sätt och endast under den tid som är nödvändig med hänsyn till syftet. Vi behandlar endast exakta personuppgifter från kunder och ser till att deras behandling överensstämmer med och är nödvändig för det definierade syftet. (b) Vi skyddar och behandlar dina personuppgifter på ett sätt som säkerställer högsta möjliga säkerhet för data och förhindrar obehörig eller oavsiktlig åtkomst till kundens personuppgifter, deras ändring, förstörelse eller förlust, obehöriga överföringar, annan obehörig behandling eller annan missbruk. (c) Vi informerar alltid tydligt om behandlingen av dina personuppgifter och dina rättigheter att få exakt och fullständig information om omständigheterna kring sådan behandling samt dina andra relaterade rättigheter. (d) På vårt företag följer vi lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som motsvarar alla möjliga risker. Alla personer som kommer i kontakt med kundens personuppgifter är skyldiga att hålla konfidentiell information som förvärvats i samband med behandlingen av sådana uppgifter. 2. Information om behandlingen av personuppgifter 2.1. Information om administratören Administratören för dina personuppgifter är vårt företag, dvs Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Storbritannien, ID: 08960980. 2.2. Syfte och rättslig grund för behandlingen 2.2.1. Behandling av personuppgifter utan ditt samtycke Detta gäller vanligtvis situationer där du är skyldig att lämna vissa personuppgifter till oss som villkor för att vi ska kunna erbjuda dig vår produkt eller tjänst, eller där vi har rätt att behandla dina personuppgifter på annat sätt. (a) Enligt lag har vi rätt att behandla dina personuppgifter utan ditt samtycke för följande ändamål för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter, särskilt: (i) Uppfyllande av lagstadgade skyldigheter gentemot offentliga myndigheter. (ii) Uppfyllande av arkiveringsåtaganden. (b) Avslutande eller genomförande av ett avtal med dig. (c) Skydd av rättigheter och intressen som skyddas av lag, särskilt avseende lösning av alla tvister, särskilt för att lösa tvister i domstol eller på annat sätt. 2.2.2. Behandling av personuppgifter med ditt samtycke Detta gäller särskilt situationer där du frivilligt samtycker till att vi behandlar de lämnade eller på annat sätt förvärvade personuppgifterna. Om du inte ger ditt samtycke kan det vara en anledning som hindrar vårt företag från att tillhandahålla vissa produkter eller tjänster eller tvinga det att rimligt anpassa tillgängligheten, omfattningen eller villkoren för tillhandahållna produkter och tjänster. Baserat på ditt samtycke behandlar vårt företag dina personuppgifter för följande ändamål: (a) Kundvård; detta är aktiviteter som inte utgör utförande av ett avtal eller en annan rättslig ram för behandling av personuppgifter och inkluderar följande: (i) marknadsundersökning; (ii) övervakning av kundens åtgärder på vårt företags webbplats i samband med de erbjudna tjänsterna (således gäller detta syfte inte bara förvärv av information om besökarnas åtgärder på vårt företags webbplats i form av kakor som beskrivs nedan i artikeln om elektroniska kommunikationsmedel och mobila applikationer). (b) Erbjudande av produkter och tjänster; detta inkluderar särskilt distribution av information, erbjudande av produkter och tjänster från vårt företag och andra parter, inklusive produkt- och tjänsterbjudanden riktade till specifika kunder, via olika kanaler, såsom post, elektroniska medel (inklusive elektronisk post och meddelanden som skickas till mobila enheter via ett telefonnummer) eller telefon, via en webbplats. I vissa fall har vårt företag också rätt att erbjuda produkter och tjänster till kunder utan att få deras samtycke. Om det krävs enligt lag kommer du att informeras om din rätt att uttrycka ditt oenighet med ytterligare erbjudanden av produkter eller tjänster. I detta avseende kan dina personuppgifter också vidarebefordras till tredje parter för distribution av information och erbjudande av produkter och tjänster från sådana tredje parter. Mer information ges nedan i dessa principer. 2.3. Omfattning av behandlade kundens personuppgifter Vårt företag behandlar dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla ovanstående ändamål. Vi behandlar särskilt kontakt- och identifieringsuppgifter. Detaljerad information om omfattningen av behandlade personuppgifter för kunder anges i Bilaga 1 till dessa principer. 2.4. Metoder för behandling av personuppgifter

Sättet hur vårt företag behandlar dina personuppgifter omfattar både manuell och automatiserad behandling, inklusive algoritmisk behandling, i vårt företags informationssystem.

Dina personuppgifter behandlas främst av anställda i vårt företag och, i den utsträckning som krävs, av tredje parter. Innan någon lämnar ut dina personuppgifter till en tredje part ingår vi alltid ett skriftligt avtal med tredje parten, som innehåller samma garantier för behandling av personuppgifter som vårt företag följer enligt sina lagstadgade skyldigheter.

2.5. Mottagare av personuppgifter

Dina personuppgifter är tillgängliga särskilt för anställda i vårt företag i samband med utförande av deras yrkesmässiga uppgifter som kräver arbete med personuppgifter från kunder, dock endast i den utsträckning som är nödvändig i det specifika fallet och i enlighet med alla säkerhetsåtgärder.

Dessutom lämnas dina personuppgifter ut till tredje parter som deltar i behandlingen av personuppgifter från vårt företags kunder, eller så kan sådana personuppgifter göras tillgängliga för dem av andra skäl i enlighet med lagen. Innan någon lämnar ut dina personuppgifter till en tredje part ingår vi alltid ett skriftligt avtal med tredje parten för att fastställa behandlingen av personuppgifter på ett sätt som innehåller samma garantier för behandling av personuppgifter som vårt företag följer enligt sina lagstadgade skyldigheter.

2.5.1. Enligt tillämplig lagstiftning har vårt företag rätt att, eller direkt, utan ditt samtycke, skyldighet att lämna ut dina personuppgifter till:

 • relevanta statliga myndigheter, domstolar och brottsbekämpande myndigheter för att fullgöra sina skyldigheter och för att verkställa domar;
 • andra parter i den utsträckning som föreskrivs i lagstiftningen, såsom tredje parter för att samla in våra fordringar från kunder.

2.5.2. Med ditt samtycke som ger oss rätt att förfoga över information som utgör personuppgifter i relevant omfattning lämnar vi också ut dina personuppgifter till Easy Software ltd. för att distribuera information, erbjuda produkter och tjänster från vårt företag, skydda rättigheter och intressen för vårt företag och kundvård.

2.6. Överföring av personuppgifter till utlandet

Dina personuppgifter behandlas i Tjeckiens territorium och andra stater inom Europeiska unionen där International Group-enheter är belägna och som har samma standard för skydd av personuppgifter som Tjeckien. Varken vårt företag eller enheter som deltar i behandlingen av personuppgifter från kunder lämnar ut personuppgifter från kunder till länder utanför Europeiska unionen.

2.7. Tidsperiod för behandling av personuppgifter

Vårt företag behandlar endast personuppgifter från kunder under den tid som är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Vi utvärderar från tid till annan om det finns behov av att behandla vissa personuppgifter som krävs för ett specifikt ändamål. När vi upptäcker att uppgifterna inte längre behövs för något av de ändamål för vilka de har behandlats, förstör vi uppgifterna. Men när det gäller vissa ändamål för behandling av personuppgifter har vi internt utvärderat den vanliga användningstiden för personuppgifter, efter vilken vi noggrant bedömer behovet av att behandla sådana personuppgifter för det specifika ändamålet. I detta avseende gäller också att personuppgifter som behandlas för ändamålet:

(a) utförande av avtal behandlas under avtalsförhållandets tid med kunden; sedan är de relevanta personuppgifterna vanligtvis användbara i tio år;

(b) erbjudande av produkter och tjänster behandlas under avtalsförhållandets tid; sedan är de relevanta personuppgifterna vanligtvis användbara i tio år; om personuppgifter lämnas ut i detta avseende till tredje parter, definieras behandlingstiden av tredje parterna i enlighet med tillämplig lagstiftning och regler som anges i dessa principer;

(c) kundvård behandlas under avtalsförhållandets tid med kunden; sedan är de relevanta personuppgifterna vanligtvis användbara i tio år.

2.8. Rätt att återkalla samtycke

I dessa principer försökte vi förklara varför vi behöver dina personuppgifter och att vi endast kan behandla dem för vissa ändamål med ditt samtycke. Du är inte skyldig att ge samtycke till vårt företag att behandla dina personuppgifter och du har också rätt att återkalla ditt samtycke. Vid denna tidpunkt vill vi påminna om att vi också har rätt att behandla vissa personuppgifter för vissa ändamål utan ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att avbryta behandlingen av de relevanta personuppgifterna för ändamål som kräver det relevanta samtycket; vi kan dock ha rätt eller till och med skyldighet att behandla samma personuppgifter för andra ändamål.

Om du vägrar att ge eller återkalla ditt samtycke kan vi:

(a) justera tillgänglighet, omfattning eller villkor för våra produkter eller tjänster, eller

(b) vägra att tillhandahålla dig våra produkter eller tjänster när vi får reda på att sådant samtycke är nödvändigt för att tillhandahålla produkten eller tjänsten på de angivna villkoren.

Om du vill återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter, vänligen kontakta något av våra filialer, skicka oss ett brev till företaget, Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Storbritannien, eller via e-post: info@easysoftware.com eller via formulär på Easy Softwares webbsidor.

2.9. Källor till personuppgifter

Vi får personuppgifter från klienter särskilt från:

(a) klienterna själva, direkt, till exempel vid avslutande av avtal relaterade till företagets produkter eller tjänster, och/eller indirekt, till exempel under användning av företagets produkter eller tjänster av klienterna, eller som en del av att göra information om företagets produkter och tjänster tillgängliga för klienterna, till exempel genom företagets webbplats, etc.;

(b) potentiella kunder som är intresserade av vårt företags tjänster som en del av marknadsföringsevenemang och kampanjer;

(c) egna aktiviteter genom bearbetning och utvärdering av andra personuppgifter om klienterna.

2.10. Din rätt att begära tillgång till personuppgifter och skydd av klienters rättigheter

Om du begär information relaterad till behandlingen av dina personuppgifter kommer vi att ge dig all information om de uppgifter vi behandlar om dig utan onödig fördröjning. För att tillhandahålla denna information har vi rätt att begära rimlig ersättning för kostnader som uppstår i samband med att tillhandahålla informationen. Om du upptäcker eller tror att vårt företag eller en tredje part som deltar i behandlingen av data behandlar dina personuppgifter i strid med skyddet av ditt privatliv och/eller i strid med lagen, särskilt om dina personuppgifter är felaktiga, kan du:

(a) begära förklaring från vårt företag eller den tredje parten som deltar i behandlingen av data;

(b) begära åtgärd för det felaktiga tillståndet; särskilt kan du begära rättelse eller ändring av personuppgifterna; om det behövs kommer uppgifterna att tillfälligt blockeras eller förstöras.

Om vi bedömer att din begäran är berättigad kommer vårt företag eller den tredje parten som deltar i behandlingen av data att kostnadsfritt och omedelbart åtgärda det felaktiga tillståndet.

2.11. Företaget som personuppgiftsbiträde

I vissa fall hanterar vårt företag också klienters personuppgifter genom auktorisation av en annan part (en annan administratör). Dessa fall inkluderar till exempel samarbete med Easy Software ltd., för produkter eller tjänster från tredje part, eller samarbete med tredje parter. För detaljerad information är det alltid nödvändigt att kontakta den specifika administratören av personuppgifter, om inte vårt företag är auktoriserat att lämna information i det specifika fallet.

2.12. Elektroniska kommunikationsmedel och mobila applikationer

Som en del av kundvården utvecklar vårt företag teknologier för att låta dig använda moderna elektroniska kommunikationsmedel och mobila applikationer för att använda vårt företags produkter och tjänster. Särskilt inkluderar dessa tjänster som är relaterade till användningen av internet, sociala nätverk och olika mobila applikationer.

Sociala nätverk. Du kan också kontakta oss via olika sociala nätverk. Vi använder särskilt dessa kommunikationskanaler som marknadsföringsverktyg; våra produkter och tjänster tillhandahålls för närvarande inte via sociala nätverk.

Cookies. Vi använder också cookies när vi tillhandahåller våra produkter och tjänster. Cookies är små textfiler som lagras i användarens dator efter att ha laddat en webbplats för första gången. Dessa filer underlättar identifiering av hur besökarna arbetar med innehållet på vår webbplats, vilket hjälper oss att kommunicera på ett vänligare sätt med våra webbplatsbesökare eller att bedriva mer effektiv marknadsföring. Mer information om cookies finns på vår webbplats.

2.13. Principer

Dessa principer är giltiga och effektiva från och med ___________. Den aktuella versionen av principerna publiceras på vårt företags webbplats och finns också tillgänglig på våra filialer.

Bilaga 1 - Omfattning av bearbetade personuppgifter

Identifieringsuppgifter - dessa inkluderar uppgifter som namn, efternamn, datum, e-post, telefonnummer, arbetsgivare eller representerat företag; för klienter som är fysiska personer - företagare, även identifikationsnummer och skatte-ID. Andra möjliga identifieringsuppgifter inkluderar till exempel information om IP-adressen för den använda datorn och filer med specifika autentiseringsuppgifter som vi kommit överens om att använda

Kontaktuppgifter - namn, efternamn, kontaktadresser, telefonnummer, e-postadresser eller andra liknande kontaktuppgifter. Andra liknande kontaktuppgifter kan vara IP-adressen för den använda datorn och filer med specifika autentiseringsuppgifter som vi kommit överens om att använda.

Om du återkallar en inlämnad ansökan om en produkt eller tjänst behandlar vi också datumet för återkallelsen av ansökan tillsammans med de uppgifter som lämnats innan återkallelsen.

Uppgifter som uppstår i samband med fullgörande av skyldigheter enligt avtal - beroende på arten av den tillhandahållna produkten eller tjänsten behandlar vi information relaterad till den tillhandahållna produkten eller tjänsten. I denna kategori behandlar vi personuppgifter som avtalsperioden, ________

Personuppgifter som förvärvats i samband med tillhandahållande av våra produkter eller tjänster - dessa inkluderar personuppgifter som förvärvats under våra interaktioner. Särskilt inkluderar dessa:

(i) uppgifter som används för att säkra kommunikationen;

(ii) register över ditt föredragna kommunikationsspråk, uttryckt intresse för en produkt eller tjänst, dina investeringsstrategier eller dina specifika krav som du har lämnat till oss.

Implementeringstjänster

1. Allmänna villkor

Om inget annat uttryckligen anges, genomförs alla möten genom en virtuell möteslösning. Alla deltagare ska delta individuellt och vara utrustade med en headset.

Omfattningen av paketen baseras på vår bästa erfarenhet. Vanligtvis är detta en minimiomfattning av implementeringen. Men varje implementering är unik och därför kan ytterligare tid ibland behövas på grund av specifika kundkrav. Easy Redmine-konsulter kan tillhandahålla en rapport om spenderad tid på begäran.

Om inget annat uttryckligen anges, levereras implementeringen på engelska; alla dokument och skriftlig dokumentation kommer att levereras på engelska.

2. Allmänna bestämmelser

2.1. Nya applikationsversioner

Vi utvecklar och förbättrar applikationen kontinuerligt. Nya versioner släpps enligt följande cykler:

 • En ny version släpps var tredje månad
 • Utvecklingen av en ny version fryses en månad innan den släpps för att kunna testas
 • Buggfixar släpps var 14:e dag

Dina förslag relaterade till applikationsutvecklingen kommer att implementeras om de är fördelaktiga för majoriteten av våra kunder och i enlighet med vår produktutvecklingsstrategi. Vårt mål är att göra projektledning enklare.

2.2. Samarbetesprocess

Vi uppskattar öppen kommunikation. Vi går in i en ömsesidig process för att implementera ny programvara i ditt företag. Vi tror att det är fördelaktigt för båda parter om vi delar viktig information öppet och i tid.

Kommunikationen kan ske via e-post, online-möten, telefonsamtal och personliga möten. För att framgångsrikt slutföra implementeringsprocessen krävs ömsesidig kommunikation på operativ nivå. Av denna anledning bör varje part reagera snabbt när de kontaktas av motparten. Vi kan vanligtvis reagera inom två arbetsdagar.

Under implementeringen kommer konsulten att samarbeta med våra andra interna avdelningar. Lösningar på frågor som inte är direkt relaterade till implementeringen kommer att levereras till dig av vårt supportteam. Om det finns behov av en intervention på klientens server eller en annan serverrelaterad konsultation kommer kommunikationen att vidarebefordras till våra serverstödspecialister. Om du inte är helt nöjd med arbetet hos våra supportavdelningar under implementeringen, var god informera din konsult. Ditt feedback är viktigt för oss.

2.3. Förbetald MANDAYS (MD) och rapportering av spenderad tid

Informationen om antalet förbetalda MANDAYS finns i den inledande tabellen i detta protokoll. Implementeringen genomförs vanligtvis på distans. Om du föredrar personliga möten är det möjligt att ordna dem på Easy Softwares kontor. Om du föredrar att ordna möten på din plats är det möjligt att täcka resekostnaderna från den förbetalda budgeten (implementeringsomfattningen). Resekostnader kan också faktureras separat. Vi debiterar hela tiden som spenderas på resor till / från kundens lokaler av konsulten. Förbetalda konsultationstimmar måste användas inom 6 månader från första kontakten med tilldelad konsult.

Rapporterna om spenderad tid skickas vanligtvis till klienten när cirka hälften av implementerings-MANDAYS från den förbetalda budgeten har använts och sedan när de sista timmarna återstår. En konsult lämnar, separat från tidsrapporten, ett förslag om hur de återstående timmarna kan användas.

Implementeringen består av följande faser. Summan av tiden som spenderas på varje fas är lika med den totala förbetalda budgeten för MANDAYS. Den lägsta debiterade tiden för kunden är 0,25 timme.

 • Inledande analys
 • Inledande online-möte
 • Konfiguration av applikationen (arbetsinsatsen beror på komplexiteten hos kraven på inställningarna)
 • Utbildning
 • Ytterligare krav på konfigurationen
 • Support under implementeringen och testning under implementeringen (e-post, telefonsamtal)

Specifikt täcks följande aktiviteter av MANDAYS från den förbetalda budgeten:

 • Tid som konsulten spenderar på att arbeta med din implementering, konfigurera din applikation
 • Analys av dina krav
 • Intern konsultation av dina krav
 • Nödvändiga konsultationer
 • Utarbetande av olika scenarier för hur man implementerar dina krav
 • Förberedelse och uppdateringar av implementeringsprotokollet
 • Möten och telefonsamtal relaterade till implementeringen
 • Utbildning
 • E-postkommunikation med konsulten
 • Organisering, planering och schemaläggning av möten
 • Koordinering av interna avdelningar om deras medverkan behövs (support, server specialist)
 • Tid som konsulten spenderar på resan (om det inte betalas separat, se första stycket)
 • Projektledning för implementeringen
 • Om viss systembeteende rapporteras som en bugg men slutligen visar sig vara korrekt täcks tiden som konsulten spenderar på att hantera denna begäran också av budgeten
 • Arbete av server specialister på din server
 • Arbete av server specialister som hanterar dina begäranden

Följande aktiviteter täcks inte av den förbetalda budgeten och betalas därför inte av klienten:

 • Arbete av supportteamet
 • Fixa eventuella buggar

2.4. Ökning av förbetalt budget

Det är möjligt att öka budgeten för förbetald MANDAYS endast efter din bekräftelse. En ökning av den förbetalda budgeten är vanligtvis nödvändig av följande skäl:

 • Det visar sig, efter den inledande analysen, att den ursprungliga uppskattningen av genomförande MANDAYS var för låg. Konsulten kommer att ge dig en uppdaterad uppskattning av aktiviteter som ska göras för att slutföra genomförandet. Denna plan kommer också att visa vilka aktiviteter som särskilt behöver mer uppmärksamhet (MANDAYS) än ursprungligen uppskattat.
 • Om du önskar att bli informerad oftare än i föregående stycke om spenderad tid.
 • Det är inte möjligt att implementera dina krav i den standardiserade applikationsgränssnittet, vilket innebär att anpassad utveckling behövs.
 • Stödet på din server togs inte med i beräkningen av genomförande MANDAYS uppskattningen, men det krävs ändå.
 • Ytterligare utbildning krävs (vilket inte beaktades i den ursprungliga uppskattningen).
 • Det blir tydligt under genomförandeprocessen att antalet förbetalda MANDAYS inte är tillräckligt för att tillfredsställa alla dina krav.

Prova Easy Redmine i en 30 dagars gratis provperiod

Fullständiga funktioner, SSL-skyddad, dagliga säkerhetskopior, i din geografiska plats