Regulamin

Do Umowy o świadczenie usług

1. Postanowienia wstępne

1.1. Niniejsze warunki i zasady są integralną częścią Umowy zawartej między Klientem a Dostawcą i określają wiążące zasady i warunki świadczenia usług i produktów oraz korzystania z usług i produktów. Niniejsze warunki i zasady regulują stosunki umowne między Dostawcą usługi a Klientem.

1.2. Poniższe definicje mają na potrzeby niniejszych warunków i zasad następujące znaczenie:

 • T&C – oznacza niniejsze Warunki i Zasady.
 • Umowa – oznacza Umowę o świadczenie usług zawartą między Klientem a Dostawcą.
 • Klient – oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub podmiot prawny zawierający Umowę z Dostawcą.
 • Serwer klienta – oznacza serwer i inne urządzenia sprzętowe nieposiadane, zarządzane ani kontrolowane przez Dostawcę.
 • Dostawca – oznacza firmę Easy Software Ltd., z siedzibą przy Kemp House, 152-160, City Road, EC1V 2NX Londyn, numer identyfikacyjny firmy: 08960980.
 • Produkt – oznacza dowolną usługę lub jej część świadczoną pod określoną marką Dostawcy zgodnie z polityką marki Dostawcy. Klient kupuje Produkt W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE. Wsparcie i inne usługi są świadczone oddzielnie.
 • Cennik – oznacza dokument lub stronę internetową, na której określona jest cena usługi i/lub produktu, jeśli nie jest to określone inaczej w Umowie.
 • Serwer Dostawcy – oznacza serwer i inne urządzenia sprzętowe zarządzane lub kontrolowane przez Dostawcę. Dostawca może korzystać z usług stron trzecich w celu zapewnienia odpowiedniej wydajności serwera.
 • Specyfikacja usługi wdrożenia – oznacza warunki i zasady wdrożenia ustalone przez Dostawcę i/lub spersonalizowane przez Klienta zgodnie z Umową. Jeśli Klient nie zakupił usługi wdrożenia lub jeśli nie jest to wyraźnie określone, w cenie Produktu nie ma gwarantowanej usługi wdrożenia.
 • Specyfikacja usługi wsparcia - oznacza warunki i zasady wsparcia ustalone przez Dostawcę i/lub spersonalizowane przez Klienta zgodnie z Umową. Jeśli Klient nie zakupił usługi wsparcia lub jeśli nie jest to wyraźnie określone, w cenie Produktu nie ma gwarantowanej usługi wsparcia.
 • Usługa – oznacza określoną usługę świadczoną przez Dostawcę Klientowi na podstawie Umowy, która może obejmować licencję na usługę, utrzymanie usługi, wsparcie usługi i inne związane z nią usługi, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie i Produkcie.
 • Wersja próbna usługi – oznacza wersję próbną usługi, udostępnioną Klientowi bezpłatnie i w ograniczonym zakresie.
 • Administrator – oznacza osobę wyznaczoną przez Klienta do zarządzania jego kontem użytkownika.
 • Użytkownik – oznacza osobę fizyczną pracującą dla Klienta (jako jego pracownik, partner, dyrektor wykonawczy, osoba współpracująca z Klientem na dłuższą metę na podstawie umowy o świadczenie usług prawnych), dla której Klient zakłada konto użytkownika.
 • Konto użytkownika – oznacza konto użytkownika z unikalnym kodem dostępu i hasłem.
 • System zabezpieczeń danych – oznacza dokument opisujący metody zabezpieczania danych przechowywanych w aplikacji usługi.
 • Strony – oznacza łącznie Klienta i Dostawcę.

2. Sposób akceptacji T&C

2.1. Usługa jest świadczona Klientowi na podstawie zawartej Umowy. Integralną częścią Umowy są niniejsze T&C.

2.2. Umowa zostaje zawarta w dniu podpisania przez obie Strony. W przypadku zawarcia Umowy przez interfejs internetowy, Umowa zostaje zawarta po dokonaniu płatności za usługę (w przypadku bezprzewodowego przekazu, gdy kwota odpowiadająca cenie za usługi zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Dostawcy) w wysokości określonej w pierwszym okresie rozliczeniowym. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient korzysta z wersji próbnej usługi zgodnie z warunkami określonymi w art. 4 niniejszych T&C.

3. Świadczenie usługi

3.1. Dostawca prowadzi usługę pod adresem internetowym określonym w specyfikacji produktu i jego subdomenach lub na serwerach klienta zgodnie z Umową i specyfikacją techniczną określoną w specyfikacji produktu.

3.2. Zakres usług jest określony w specyfikacji produktu, która jest załączona do Umowy. Specyfikacja produktu szczegółowo określa poszczególne części usług.

4. Wersja próbna usługi

4.1. Przed zawarciem Umowy Dostawca może udostępnić Klientowi wersję próbną usługi poprzez domenę internetową lub na serwerach klienta, w zakresie określonym przez Dostawcę.

4.2. Poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej określonej w specyfikacji produktu, Klient akceptuje warunki udostępnienia wersji próbnej usługi, które są regulowane przez art. 4., art. 7., art. 9., art. 11., art. 12., art. 14. ust. 6, art. 15., art. 16. i art. 17. niniejszych T&C.

4.3. Wersja próbna usługi jest udostępniana Klientowi na okres określony w specyfikacji produktu, chyba że Dostawca postanowi inaczej.

4.4. Klient korzystający z wersji próbnej Usługi ma prawo do zapisywania danych, ale tylko w celu weryfikacji funkcjonalności systemu. Klient bierze pod uwagę, że Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za dostępność i zachowanie danych zapisanych przez Klienta przy użyciu wersji próbnej Usługi.

4.5. Przed upływem wersji próbnej Usługi Dostawca umożliwi Klientowi przejście na płatną wersję Usługi i udostępni mu niezobowiązujące informacje dotyczące płatności. Po dokonaniu płatności Usługa zostanie aktywowana w ustalonym zakresie, a dane zapisane przez Klienta w wersji próbnej Usługi zostaną przeniesione na płatną wersję Usługi. W przypadku, gdy Klient nie skorzysta z opcji przejścia na płatną wersję Usługi, świadczenie wersji próbnej Usługi kończy się wraz z upływem okresu, na który została ona udostępniona Klientowi.

4.6. Klient bierze pod uwagę, że dane zapisane przez Klienta w wersji próbnej Usługi zostaną po upływie okresu, na który została ona udostępniona, bezpowrotnie usunięte. Klient zostanie poinformowany o nadchodzącym wygaśnięciu wersji próbnej Usługi i usunięciu danych po jej zakończeniu drogą mailową lub za pośrednictwem domeny internetowej wersji próbnej Usługi.

5. Okres świadczenia Usługi

5.1. Umowa określa, czy została zawarta na czas określony czy nieokreślony. Umowa jest zawierana na (i) okres określony dla Usług udostępnianych przez interfejs internetowy oraz (ii) okres nieokreślony dla Usług udostępnianych przez serwery Klienta.

6. Cena

6.1. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny za korzystanie z Usługi na podstawie dostarczonych dokumentów podatkowych (faktur) wystawionych przez Dostawcę. Faktury będą wystawiane w formie elektronicznej. Ceny za Usługi są ustalane zgodnie z ofertą lub cennikiem, chyba że zostało to ustalone inaczej w Umowie.

6.2. Karta debetowa/kredytowa i/lub inna metoda płatności online, którą Klient użył do zapisania się na korzystanie z Usługi (i) udostępnianej przez interfejs internetowy oraz (ii) udostępnianej w ramach subskrypcji miesięcznej, zostanie automatycznie obciążona po 30 dniach od daty zapisania się Klienta na korzystanie z Usługi. Jeśli Klient chce uniknąć obciążenia za Usługę, musi anulować subskrypcję trzy dni przed automatycznym odnowieniem korzystania z Usługi. Dostawca zaleca skontaktowanie się z firmą kart przedpłaconych lub bankiem, aby potwierdzić, czy możliwe jest cykliczne fakturowanie.

6.3. Klient może zmienić swoją subskrypcję online, po prostu logując się do strefy Klienta. Aby uniknąć obciążenia za kolejny okres rozliczeniowy, Klient musi anulować subskrypcję co najmniej trzy dni przed datą odnowienia. Jeśli Klient anuluje swoją subskrypcję co najmniej trzy dni przed datą odnowienia, subskrypcja zostanie zakończona na koniec bieżącego cyklu rozliczeniowego.

6.4. Zamówienie dowolnej Usługi można anulować bez dodatkowych opłat przed dokonaniem płatności na konto Dostawcy. Dla Produktów do pobrania Dostawca nie udziela ŻADNYCH zwrotów po włączeniu kanału pobierania i dokonaniu próby pobrania. Anulowanie zamówienia po otrzymaniu płatności jest możliwe na podstawie umowy, jeśli zamówiona Usługa nie została użyta lub nie dokonano próby pobrania.

7. Umowa licencyjna

7.1. Klient bierze pod uwagę, że wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do Usługi należą do Dostawcy. Klient jest zobowiązany do korzystania z Usługi tylko w zakresie licencji udzielonej przez Dostawcę.

7.2. Klient w wyniku zawarcia Umowy nabywa niewyłączną licencję na Usługę dla jednego lub więcej Użytkowników, w zależności od liczby utworzonych Kont Użytkowników. Klient nie ma prawa udzielać lub przypisywać licencji lub sublicencji osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy. Klient nie ma również prawa wynajmować Usługi ani w inny sposób udostępniać jej, zarówno bezpłatnie, jak i za wynagrodzeniem, osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy. Licencja dotyczy również wszystkich aktualizacji lub dostosowań Usługi, które zostaną wykonane przez Dostawcę.

7.3. W przypadku, gdy Usługa jest udostępniana na serwerze Klienta, Klient ma prawo do pobrania kodu źródłowego Produktu. W przypadku, gdy Usługa jest udostępniana przez interfejs internetowy, Klient nie ma prawa uzyskać kodu źródłowego Usługi ani go przeglądać, modyfikować ani ingerować w niego w jakikolwiek sposób.

7.4. Klient nie ma prawa dołączać Usługi do innego oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy.

7.5. Wszystkie rozszerzenia oprogramowania Dostawcy są dystrybuowane na licencji GNU/GPL 2. Jeśli nie jest to określone inaczej, wszystkie obrazy, arkusze stylów i zawarte w nich skrypty JavaScript są udostępniane na licencji Easy Software Commercial Use License (Licencja):

Licencja jest licencją zgodną z GPL, która dotyczy tylko obrazów, arkuszy stylów i elementów JavaScript motywów i stylów Dostawcy. Zgodnie z licencją GPL wersji 2.0, elementy produktu, które nie są kompilowane razem i są wysyłane niezależnie od kodu GPL, a następnie łączone w przeglądarce Klienta, nie muszą być objęte licencją GPL. Te obrazy, arkusze stylów i elementy JavaScript są własnością Dostawcy i nie mogą być używane ani modyfikowane przez Klienta. ight to any data or information provided by the Client in connection with the provision of the Service. The Provider is entitled to use such data or information only for the purpose of providing the Service to the Client. The Provider is not entitled to provide such data or information to any third party, unless required by law or authorized by the Client.

9.7. The Provider is entitled to terminate the Agreement with immediate effect in case of breach of the Agreement by the Client, especially in case of delay in payment of the price for the Service or breach of the license terms defined in art. 7.5. of these T&C. In such case, the Provider is entitled to claim damages from the Client.

9.8. The Provider is entitled to modify or terminate the provision of the Service at any time, without prior notice to the Client, if required by law or if necessary to protect the Provider's interests or the interests of other clients.

9.9. The Provider is entitled to assign or transfer the rights and obligations arising from the Agreement to any third party without the Client's consent.

9.10. The Provider is entitled to modify these T&C at any time. The modified T&C will be effective as of the date of their publication on the Provider's website. The Client is obliged to regularly check the Provider's website for any changes to the T&C.

10. Final Provisions

10.1. The Agreement and these T&C are governed by the laws of Poland.

10.2. Any disputes arising from the Agreement or these T&C shall be resolved by the competent court in Poland.

10.3. The Agreement and these T&C constitute the entire agreement between the Parties and supersede all prior agreements, understandings and negotiations between the Parties.

10.4. The Client acknowledges that he has read and understood these T&C and agrees to be bound by them.

10.5. Any amendments or modifications to the Agreement or these T&C must be made in writing and signed by both Parties.

Output: Prawo do danych Klienta. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zawartość danych przechowywanych na serwerze Klienta lub na serwerze Dostawcy.

9.7. Dla prawidłowej realizacji Usługi konieczne jest gromadzenie, zapisywanie i przetwarzanie następujących danych: wersja wydania, identyfikator umowy, adres URL instancji, lista zainstalowanych wtyczek i liczba aktywnych użytkowników, które Dostawca wykorzystuje do identyfikacji Klienta, weryfikacji uprawnień do korzystania z Usługi i ochrony praw Dostawcy. Akceptując te warunki, uznajesz i zgadzasz się, że Dostawca jest uprawniony do sprawdzenia, z wykorzystaniem własnych zasobów, czy korzystasz z Usługi zgodnie z umową o świadczenie usług, a powyższe dane będą przesyłane w komunikacji między Klientem a systemami komputerowymi Dostawcy.

10. Prawa i obowiązki Klienta

10.1. Klient nie może korzystać z Usługi w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

10.2. Aby uzyskać dostęp do Usługi, Dostawca może poprosić o niektóre dane identyfikacyjne i dodatkowe informacje od Klienta. Klient powinien podać prawdziwe, dokładne i aktualne informacje.

10.3. Na żądanie Dostawcy Klient powinien zapewnić niezbędną współpracę przy usuwaniu awarii lub dokonywaniu dostosowań Usługi.

10.4. Klient powinien korzystać z interfejsu API udostępnionego przez Dostawcę tylko wtedy, gdy korzysta z Usługi przez interfejs internetowy przez aplikacje lub usługi stron trzecich. Klient nie powinien korzystać lub uzyskiwać dostępu do Usługi w inny zautomatyzowany sposób, takim jak skrypty, boty, roboty internetowe itp. dla Usług świadczonych przez interfejs internetowy.

10.5. Klient powinien przechowywać szczegóły dostępu do Usługi w tajemnicy, Klient jest zobowiązany nie ujawniać ich ani umożliwiać dostępu do nich innej osobie, ani w inny sposób umożliwiać dostęp do swojego konta użytkownika jakiejkolwiek trzeciej stronie. Klient jest również zobowiązany do zabezpieczenia swojego sprzętu technicznego w rozsądnym zakresie w celu zminimalizowania ryzyka nadużycia szczegółów dostępu do konta użytkownika.

10.6. Jeśli Klient naruszy zobowiązania wynikające z niniejszego paragrafu, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które powstaną dla Klienta, a Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody, które powstaną dla Dostawcy lub osób trzecich. Naruszenie tych zobowiązań stanowi również podstawę do rozwiązania umowy przez Dostawcę. Jeśli Klient odkryje, że może dojść do dostępu do Usługi przez osoby trzecie z powodu wycieku informacji o dostępie do Usługi, Klient powinien zgłosić ten fakt do Dostawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

10.7. Pobieranie oprogramowania jest dostępne tylko przez określony czas. Po tym okresie konto pobierania zostanie automatycznie wyłączone. Dostawca NIE dostarczy plików źródłowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innego kanału, ale tylko za pośrednictwem konta online.

11. Konto użytkownika

11.1. Klient może mieć jedno lub więcej kont użytkownika. Każde konto użytkownika może być używane tylko przez jednego użytkownika. Klient nie ma prawa ustawiać konta użytkownika dla osoby trzeciej, chyba że jest to określone w Umowie lub w niniejszych Warunkach. Klient nie ma prawa dzielić kont użytkownika między kilku użytkowników. Klient ma jednak prawo w dowolnym momencie przenieść nieużywane konto użytkownika na nowego użytkownika.

11.2. W przypadku naruszenia art. 11.1. niniejszych Warunków, Dostawca ma prawo natychmiast rozwiązać Umowę, a Klient powinien zapłacić nienależne wzbogacenie Dostawcy w ciągu 7 dni od otrzymania żądania zapłaty od Dostawcy.

12. Administracja kontem użytkownika

12.1. Każdy Klient może wybrać jedno lub więcej kont użytkownika, które będą miały prawa administratora. Administrator może wykonywać następujące operacje:

 • dodawanie, edytowanie i usuwanie kont użytkowników oraz ustawianie praw dostępu do tych kont (takich jak dostęp do raportów, ustanawianie plików itp.),
 • dostęp do wszystkich danych Klienta bez względu na ustawienia dostępu poszczególnych użytkowników,
 • wybranie innego konta użytkownika, które staje się administratorem.

12.2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Usługi przez użytkowników, działania wykonywane przez tych użytkowników oraz wszystkie dane przesłane na konto Klienta. Klient powinien zapewnić, że wszyscy jego użytkownicy przestrzegają postanowień niniejszych Warunków.

13. Zachowanie zabronione

13.1. Klient nie powinien przesyłać ani przechowywać w portalu Usługi treści, które mogą zawierać wirusy lub inne pliki i programy, które mogą niszczyć, uszkadzać lub ograniczać funkcjonalność sprzętu Dostawcy lub innych Klientów. Ponadto Klient nie ma prawa przesyłać treści do Usługi, których posiadanie lub dystrybucja jest nielegalna, treści, które nielegalnie ingerują w prawa autorskie osób trzecich lub są częścią działalności przestępczej, rozsyłać spam przez Usługę lub próbować uzyskać dostęp do konta użytkownika innego Klienta lub serwerów Dostawcy. Naruszenie tych zobowiązań jest uważane za istotne i stanowi podstawę do rozwiązania Umowy oraz żądania od Klienta zapłaty kary umownej w wysokości 10 000 EUR za każde naruszenie oraz ewentualnych szkód.

14. Rozwiązanie Umowy

14.1. Stosunek umowny kończy się wycofaniem się z Umowy, upływem ustalonego czasu trwania Umowy, rozwiązaniem osoby prawnej (Dostawcy lub Klienta) z likwidacją, rozwiązaniem Umowy lub porozumieniem między stronami.

e Agreement or these T&C is or becomes invalid or unenforceable, the validity of the remaining provisions shall not be affected. The Parties undertake to replace the invalid or unenforceable provision with a valid and enforceable provision that corresponds to the economic purpose of the invalid or unenforceable provision as closely as possible.

17.5. The Agreement and these T&C are governed by and construed in accordance with the laws of the Czech Republic. Any disputes arising out of or in connection with the Agreement or these T&C shall be resolved by the competent courts of the Czech Republic.

17.6. The Agreement and these T&C constitute the entire agreement between the Parties and supersede all prior agreements, understandings and representations between the Parties.

17.7. The Agreement and these T&C may be amended or supplemented only in writing and with the consent of both Parties.

17.8. The Agreement and these T&C come into force and effect on the day of their acceptance by the Client.

17.9. The Client acknowledges that he has read and understood these T&C and agrees to be bound by them.

17.10. The headings in these T&C are for convenience only and shall not affect their interpretation.

17.11. Any notices or other communications required or permitted to be given under the Agreement or these T&C shall be in writing and shall be deemed to have been duly given if delivered personally or sent by registered mail, postage prepaid, or by email to the address of the other Party specified in the Agreement or these T&C.

Jeśli Umowa lub niniejsze Warunki zostaną uznane za nieważne, nieskuteczne lub niemożliwe do wykonania, taki fakt nie wpłynie na ważność, skuteczność lub skuteczność pozostałych postanowień Umowy lub niniejszych Warunków. W takim przypadku Strony są zobowiązane do podjęcia wszelkich starań w celu zawarcia poprawki do Umowy, w której nieważna, nieskuteczna lub niemożliwa do wykonania klauzula zostanie zastąpiona nową klauzulą odpowiadającą pierwotnie zamierzonemu celowi.

17.5. W przypadku kolizji postanowień Oferty, Specyfikacji Produktu, Specyfikacji Realizacji Usługi, Specyfikacji Usługi Wsparcia i niniejszych Warunków, pierwszeństwo będą miały:

(i) Oferta,

(ii) Specyfikacja Realizacji Usługi,

(iii) Specyfikacja Usługi Wsparcia,

(iv) Specyfikacja Produktu

(v) niniejsze Warunki,

(vi) informacje publiczne

17.6. Niniejsze Warunki podlegają prawu Republiki Czeskiej, członkowi Unii Europejskiej. Każdy spór wynikający z wykonania lub interpretacji Umowy, którego Strony nie mogą rozwiązać w drodze polubownej, zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przez czeski organ arbitrażowy Sąd Arbitrażowy przy Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej i Izbie Rolniczej Republiki Czeskiej przez trzech arbitrów wyznaczonych zgodnie z zasadami tego Sądu Arbitrażowego. Każda Strona wyznaczy jednego arbitrę. Obydwaj arbitrzy wybiorą trzeciego arbitra w ciągu 30 dni. Jeśli dwaj arbitrzy nie osiągną porozumienia w wyznaczonym powyżej terminie w sprawie trzeciego arbitra, zostanie on wyznaczony przez Przewodniczącego Sądu Arbitrażowego. Orzeczenie arbitrażowe będzie ostateczne i wiążące dla Stron. Strony niniejszym nieodwołalnie zobowiązują się do niekwestionowania wykonania orzeczenia arbitrażowego w jakimkolwiek sądzie.

17.7. Niniejsze Warunki wchodzą w życie w dniu 1. 7. 2017 r.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Szanowny kliencie,

Chcielibyśmy poinformować Cię, w jaki sposób Easy Software (zwany dalej również „my” lub „nasza Firma”) przetwarza Twoje dane osobowe w związku z oferowaniem, zawieraniem, świadczeniem i utrzymywaniem produktów i usług naszej Firmy.

Celem niniejszych zasad jest udzielenie Ci informacji na temat konkretnych danych osobowych, które zbieramy, jak je traktujemy, skąd je pozyskujemy, w jakim celu ich używamy, komu możemy przekazywać dane, gdzie możesz uzyskać informacje na temat swoich danych osobowych, które przetwarzamy, lub jakie są Twoje indywidualne prawa dotyczące ochrony danych osobowych.

Zapoznaj się z treścią niniejszych zasad. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania w jednym z naszych oddziałów Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londyn, Wielka Brytania lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@easysoftware.com.

1. Informacje ogólne

Nasza Firma podlega różnym obowiązkom ustawowym dotyczącym przetwarzania danych osobowych klientów, których musimy przestrzegać, zwłaszcza w zakresie wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub wykonywania władzy publicznej. W tym zakresie nie bylibyśmy w stanie w ogóle świadczyć naszych produktów i usług bez podania Twoich danych osobowych. Ponadto przetwarzamy dane osobowe klientów poza ramami naszych obowiązków ustawowych w celu zapewnienia obsługi klienta i kierowania do Ciebie ukierunkowanych ofert produktów i usług. Potrzebujemy Twojej zgody na to. Jeśli zdecydujesz się nie wyrazić zgody w tych przypadkach, nasze świadczone produkty lub usługi mogą być ograniczone lub w inny sposób dostosowane, w zależności od zakresu danych, które mamy prawo przetwarzać. Każdy klient jest informowany o zakresie ograniczeń lub dostosowań.

Chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej, wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie odnoszą się również do przetwarzania danych osobowych potencjalnych klientów, czyli osób, z którymi jesteśmy w kontakcie, ale nie nawiązaliśmy jeszcze z nimi relacji umownej, a także byłych klientów. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie odnoszą się również, w rozsądnym zakresie, do przetwarzania danych osobowych innych osób, wobec których Firma ma określone obowiązki lub z którymi nasza Firma jest w bezpośrednim kontakcie bez nawiązywania z nimi relacji umownej (takich jak przedstawiciele osób prawnych).

1.1. Zasady przetwarzania danych osobowych

W ramach przetwarzania Twoich danych osobowych przestrzegamy najwyższych standardów ochrony danych osobowych i w szczególności przestrzegamy następujących zasad:

(a) Zawsze przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób jasno i zrozumiale określony, z użyciem określonych środków, w określony sposób i tylko przez czas niezbędny z uwzględnieniem celu; przetwarzamy tylko precyzyjne dane osobowe klientów i zapewniamy, że ich przetwarzanie odpowiada i jest niezbędne dla określonego celu;

(b) Chronimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zapewniający najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa danych i zapobiegający nieuprawnionemu lub przypadkowemu dostępowi do danych osobowych klientów, ich modyfikacji, zniszczeniu lub utracie, nieuprawnionym przekazom, innym nieuprawnionym przetwarzaniom lub innym nadużyciom;

(c) Zawsze jasno informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i Twoich prawach do otrzymywania precyzyjnych i pełnych informacji o okolicznościach takiego przetwarzania, a także o Twoich innych związanych z tym prawach;

(d) W naszej Firmie przestrzegamy odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić poziom bezpieczeństwa odpowiadający wszystkim możliwym ryzykom; wszyscy pracownicy, którzy mają kontakt z danymi osobowymi klientów, są zobowiązani do zachowania poufności informacji uzyskanych w związku z przetwarzaniem takich danych.

align: left">2. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

2.1. Informacje o Administratorze

Administratorem Twoich danych osobowych jest nasza firma, czyli Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londyn, Wielka Brytania, ID: 08960980

2.2. Cel i podstawy prawne przetwarzania

2.2.1. Przetwarzanie danych osobowych bez Twojej zgody

Dotyczy to zwykle sytuacji, w których jesteś zobowiązany do ujawnienia określonych danych osobowych w celu umożliwienia nam świadczenia Ci naszego produktu lub usługi, lub gdy mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe w inny sposób.

(a) Na mocy prawa mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe bez Twojej zgody w celu spełnienia naszych obowiązków ustawowych, w szczególności:

(i) spełnienia ustawowych wymogów dotyczących ujawnienia przed organami publicznymi;

(ii) spełnienia obowiązków archiwizacyjnych.

(b) Zawarcie lub wykonanie umowy z Tobą.

(c) Ochrona praw i interesów chronionych przez prawo, w szczególności w zakresie rozstrzygania wszelkich sporów, w tym w celu sądowym lub innym.

2.2.2. Przetwarzanie danych osobowych za Twoją zgodą

Dotyczy to szczególnie sytuacji, w których dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie udostępnionych lub w inny sposób pozyskanych danych osobowych. Nieudzielenie zgody może być powodem uniemożliwiającym naszej firmie świadczenie określonych produktów lub usług lub zmuszającym do rozsądnego dostosowania dostępności, zakresu lub warunków świadczonych produktów i usług.

Na podstawie Twojej zgody nasza firma przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

(a) obsługi klienta; są to działania, które nie stanowią wykonania umowy lub innego ram prawnego przetwarzania danych osobowych i obejmują w szczególności: (i) badania rynku; (ii) monitorowanie działań klientów na stronie internetowej naszej firmy związanych z oferowanymi usługami (w związku z tym cel ten nie dotyczy jedynie pozyskiwania informacji o działaniach odwiedzających stronę internetową naszej firmy w formie plików cookie, jak opisano poniżej w artykule dotyczącym środków elektronicznych komunikacji i aplikacji mobilnych);

(b) oferowania produktów i usług; w szczególności obejmuje to dystrybucję informacji, oferowanie produktów i usług naszej firmy i innych stron, w tym ofert produktów i usług skierowanych do konkretnych klientów, za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak poczta, środki elektroniczne (w tym poczta elektroniczna i wiadomości wysyłane na urządzenia mobilne za pośrednictwem numeru telefonu) lub telefon, za pośrednictwem strony internetowej. W pewnym zakresie w tych przypadkach nasza firma ma również prawo oferować produkty i usługi klientom bez uzyskania ich zgody; jeśli wynika to z prawa, zostaniesz w tym zakresie poinformowany o swoim prawie do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego oferowania produktów lub usług. W tym zakresie Twoje dane osobowe mogą również być przekazywane stronom trzecim w celu dystrybucji informacji i oferowania produktów i usług takich stron trzecich. Szczegółowe informacje są podane poniżej w tych Zasadach.

2.3. Zakres przetwarzanych danych osobowych klienta

Nasza firma przetwarza Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów. W szczególności przetwarzamy dane kontaktowe i identyfikacyjne. Szczegółowe informacje na temat zakresu przetwarzanych danych osobowych klientów są podane w Załączniku 1 do niniejszych Zasad.

2.4. Metody przetwarzania danych osobowych

Metoda, w jakiej nasza firma przetwarza Twoje dane osobowe, obejmuje zarówno przetwarzanie ręczne, jak i zautomatyzowane, w tym przetwarzanie algorytmiczne, w systemach informatycznych naszej firmy.

Twoje dane osobowe są przetwarzane głównie przez pracowników naszej firmy i, w zakresie wymaganym, przez strony trzecie. Przed ujawnieniem Twoich danych osobowych stronom trzecim, zawsze zawieramy z nimi pisemną umowę, zawierającą te same gwarancje w zakresie przetwarzania danych osobowych, jakie przestrzegamy w ramach naszych obowiązków ustawowych.

2.5. Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe są udostępniane w szczególności pracownikom naszej firmy w związku z wykonywaniem ich obowiązków zawodowych wymagających pracy z danymi osobowymi klientów, jednak tylko w zakresie niezbędnym w danym przypadku i zgodnie ze wszystkimi środkami bezpieczeństwa.

Ponadto Twoje dane osobowe są ujawniane stronom trzecim uczestniczącym w przetwarzaniu danych osobowych klientów naszej firmy lub takie dane osobowe mogą być im udostępniane na innych podstawach zgodnie z prawem. Przed ujawnieniem Twoich danych osobowych stronom trzecim, zawsze zawieramy z nimi pisemną umowę, aby określić przetwarzanie danych osobowych w sposób zawierający te same gwarancje w zakresie przetwarzania danych osobowych, jakie przestrzegamy w ramach naszych obowiązków ustawowych.

2.5.1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nasza firma ma prawo lub jest bezpośrednio zobowiązana do ujawnienia Twoich danych osobowych:

 • właściwym organom państwowym, sądom i organom ścigania w celu wykonywania ich obowiązków i w celu wykonania wyroku;
 • innym stronom w zakresie określonym przez przepisy, takim jak stronom trzecim w celu windykacji naszych należności od klientów.

2.5.2. Sub

ient personal data as a processor on behalf of other data controllers. In such cases, we process personal data only in accordance with the instructions of the data controller and we do not decide on the purposes and means of processing personal data. We ensure that the processing of personal data is carried out in accordance with the applicable legislation and that appropriate technical and organizational measures are taken to protect personal data against unauthorized or accidental access, alteration, destruction or loss.Dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora danych osobowych za zgodą innej strony (innego administratora). Przykładowo, takie przypadki obejmują współpracę z firmą Easy Software ltd. w zakresie produktów lub usług osób trzecich lub współpracę z osobami trzecimi. W celu uzyskania szczegółowych informacji zawsze konieczne jest skontaktowanie się z konkretnym administratorem danych osobowych, chyba że nasza firma jest upoważniona do udzielenia informacji w danym przypadku.

2.12. Środki elektronicznej komunikacji i aplikacje mobilne

W ramach obsługi klienta nasza firma rozwija technologie umożliwiające korzystanie z nowoczesnych środków elektronicznej komunikacji i aplikacji mobilnych do korzystania z produktów i usług naszej firmy. W szczególności dotyczy to usług związanych z korzystaniem z internetu, sieci społecznościowych i różnych aplikacji mobilnych.

Sieci społecznościowe. Możesz również skontaktować się z nami za pośrednictwem różnych sieci społecznościowych. W szczególności wykorzystujemy te kanały komunikacji jako narzędzia marketingowe; nasze produkty i usługi nie są dostarczane przez sieci społecznościowe w tym momencie.

Ciasteczka. Wykorzystujemy również ciasteczka podczas świadczenia naszych produktów i usług. Ciasteczka to małe pliki tekstowe przechowywane w komputerze użytkownika po załadowaniu strony internetowej po raz pierwszy. Pliki te ułatwiają identyfikację sposobu, w jaki odwiedzający pracują z treścią naszej strony internetowej, co pomaga nam w prowadzeniu przyjaznej komunikacji z odwiedzającymi naszą stronę internetową lub bardziej efektywnym marketingu. Więcej informacji na temat ciasteczek jest dostępnych na naszej stronie internetowej.

2.13. Zasady

Niniejsze Zasady są ważne i skuteczne od ___________. Obecna wersja Zasad jest publikowana na stronie internetowej naszej firmy i jest również dostępna w naszych biurach.

Załącznik 1 – Zakres przetwarzanych danych osobowych

Dane identyfikacyjne - obejmują one takie dane jak imię, nazwisko, data, adres e-mail, numer telefonu, pracodawca lub reprezentowana firma; dla klientów będących osobami fizycznymi - przedsiębiorcami, również numer identyfikacyjny i numer identyfikacji podatkowej. Inne możliwe dane identyfikacyjne obejmują na przykład informacje o adresie IP używanego komputera oraz pliki określonych danych uwierzytelniających, które zgodziliśmy się używać.

Dane kontaktowe - imię, nazwisko, adresy kontaktowe, numery telefonów, adresy e-mail lub inne podobne dane kontaktowe. Inne podobne dane kontaktowe mogą obejmować adres IP używanego komputera oraz pliki określonych danych uwierzytelniających, które zgodziliśmy się używać.

W przypadku wycofania złożonej aplikacji na produkt lub usługę przetwarzamy również datę wycofania aplikacji wraz z danymi podanymi przed wycofaniem.

Dane wynikające z wykonywania zobowiązań wynikających z umów - w zależności od charakteru świadczonego produktu lub usługi przetwarzamy informacje związane z dostarczonym produktem lub usługą. W tej kategorii przetwarzamy dane osobowe, takie jak okres umowy, ________

Dane osobowe pozyskane w związku z świadczeniem naszych produktów lub usług - obejmują one dane osobowe pozyskane podczas naszych interakcji. W szczególności obejmują one:

(i) dane służące do zabezpieczenia komunikacji;

(ii) zapisy preferowanego języka komunikacji, wyrażone zainteresowanie produktem lub usługą, strategie inwestycyjne lub szczególne wymagania ujawnione nam.

Usługi wdrożeniowe

1. Ogólne warunki

Jeśli nie jest to wyraźnie określone inaczej, wszystkie spotkania odbywają się za pośrednictwem wirtualnego rozwiązania spotkań. Wszyscy uczestnicy powinni uczestniczyć indywidualnie i być wyposażeni w zestaw słuchawkowy.

Zakres pakietów opiera się na naszym najlepszym doświadczeniu. Zazwyczaj jest to minimalny zakres wdrożenia. Jednakże każde wdrożenie jest unikalne i dlatego czasami potrzebny jest dodatkowy czas ze względu na specyficzne wymagania klientów. Konsultanci Easy Redmine mogą dostarczyć raport o wykorzystanym czasie na żądanie.

Jeśli nie jest to wyraźnie określone inaczej, wdrożenie jest dostarczane w języku angielskim; wszystkie dokumenty i dokumentacja pisemna będą dostarczane w języku angielskim.

2. Ogólne postanowienia

2.1. Nowe wersje aplikacji

Rozwijamy i udoskonalamy aplikację ciągle. Nowe wersje są wydawane w następujących cyklach:

 • Nowa wersja jest wydawana co trzy miesiące
 • Rozwój nowej wersji jest zamrażany na miesiąc przed jej wydaniem, aby można ją było przetestować
 • Naprawy błędów są wydawane co 14 dni

Twoje sugestie dotyczące rozwoju aplikacji będą wdrażane w przypadkach, gdy są korzystne dla większości naszych klientów i zgodne z naszą strategią rozwoju produktu. Naszym celem jest ułatwienie zarządzania projektem.

2.2. Proces współpracy

Cenimy sobie otwartą komunikację. Wchodzimy w proces wzajemnego wdrażania nowego oprogramowania w Twojej firmie. Uważamy, że jest to korzystne dla obu stron, jeśli dzielimy się ważnymi informacjami otwarcie i na czas.

Komunikacja może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej, spotkań online, rozmów telefonicznych i spotkań osobistych. Dla pomyślnego zakończenia procesu wdrożenia wymagana jest wzajemna komunikacja na poziomie operacyjnym. Z tego powodu każda strona powinna szybko reagować, gdy zostanie skontaktowana przez swoich partnerów. Zwykle jesteśmy w stanie zareagować w ciągu dwóch dni roboczych.

Podczas wdrożenia konsultant będzie współpracował z naszymi innymi wewnętrznymi działami. Rozwiązania problemów, które nie są bezpośrednio związane z wdrożeniem, będą dostarczane do Ciebie przez nasz zespół wsparcia. Jeśli istnieje potrzeba interwencji na serwerze klienta lub innego związanej z serwerem konsultacji, komunikacja zostanie przekazana naszym specjalistom ds. wsparcia serwera. Jeśli nie jesteś w pełni zadowolony z pracy naszych działów wsparcia podczas wdrożenia, poinformuj swojego konsultanta. Twoja opinia jest dla nas ważna.

2.3. Wstępnie opłacone dni robocze (MD) i raportowanie wykorzystanego czasu

Informacje o liczbie wstępnie opłaconych dni roboczych można znaleźć w tabeli wprowadzającej do tego protokołu. Wdrożenie zwykle odbywa się zdalnie. Jeśli wolisz spotkania osobiste, możliwe jest ich zorganizowanie w biurach Easy Software. Jeśli wolisz zorganizować spotkania w swojej siedzibie, możliwe jest pokrycie kosztów podróży z wstępnie opłaconego budżetu (zakres wdrożenia). Koszty podróży mogą być również fakturowane oddzielnie. Płacimy za cały czas poświęcony na podróżowanie przez konsultanta od/do siedziby klienta. Wstępnie opłacone godziny konsultacji muszą być wykorzystane w ciągu 6 miesięcy od pierwszego kontaktu z przypisanym konsultantem.

Raporty o wykorzystanym czasie zwykle są wysyłane do klienta, gdy wykorzystana jest około połowa wstępnie opłaconych dni roboczych z budżetu i gdy pozostało tylko kilka godzin. Konsultant dostarcza, oddzielnie od raportu czasowego, propozycję wykorzystania pozostałych godzin.

Wdrożenie składa się z następujących faz. Suma czasu poświęconego na każdą fazę jest równa całkowitemu wstępnie opłaconemu budżetowi dni roboczych. Najniższa wartość czasu pobierana od klienta wynosi 0,25 godziny.

 • Analiza wstępna
 • Początkowe spotkanie online
 • Konfiguracja aplikacji (wysiłek zależy od złożoności wymagań dotyczących ustawień)
 • Szkolenie
 • Dodatkowe wymagania dotyczące konfiguracji
 • Wsparcie podczas wdrożenia i testowanie podczas wdrożenia (poczta elektroniczna, rozmowy telefoniczne)

W szczególności, wstępnie opłacone dni robocze obejmują następujące działania:

 • Czas poświęcony przez konsultanta na pracę nad Twoim wdrożeniem, konfigurację Twojej aplikacji
 • Analiza Twoich wymagań
 • Wewnętrzne konsultacje dotyczące Twoich wymagań
 • Wymagane konsultacje
 • Rysowanie różnych scenariuszy, jak zaimplementować Twoje wymagania
 • Przygotowanie i aktualizacja protokołu wdrożenia
 • Spotkania i rozmowy telefoniczne związane z wdrożeniem
 • Szkolenie
 • Komunikacja e-mailowa z konsultantem
 • Organizacja, planowanie i harmonogramowanie spotkań
 • Koordynowanie wewnętrznych działów, jeśli ich zaangażowanie jest wymagane (wsparcie, specjalista ds. serwera)
 • Czas poświęcony przez konsultanta na podróż (chyba że jest ona płatna oddzielnie, patrz pierwszy akapit)
 • Zarządzanie projektem wdrożenia
 • Jeśli określone zachowanie systemu jest zgłaszane jako błąd, ale ostatecznie okazuje się, że jest ono poprawne, czas poświęcony przez konsultanta na rozpatrzenie tego żądania jest również pokrywany z budżetu
 • Praca specjalistów ds. serwera na Twoim serwerze
 • Praca specjalistów ds. serwera zajmujących się Twoimi żądaniami

Następujące działania nie są objęte wstępnie opłaconym budżetem i nie są płatne przez klienta:

 • Praca zespołu wsparcia
 • Naprawa możliwych błędów2.4. Zwiększenie budżetu prepaid

  Możliwe jest zwiększenie budżetu prepaid MANDAYS tylko po potwierdzeniu. Zwiększenie budżetu prepaid jest zwykle konieczne z następujących powodów:

  • Okazuje się, że pierwotna szacunkowa liczba MANDAYS na wdrożenie była zbyt niska po analizie wstępnej. Konsultant dostarczy Ci zaktualizowaną szacunkową liczbę działań do wykonania, aby ukończyć wdrożenie. Ten plan pokaże również, które działania wymagają większej uwagi (MANDAYS) niż pierwotnie szacowano.
  • Jeśli chcesz być informowany o wykorzystanym czasie częściej niż w poprzednim punkcie.
  • Nie jest możliwe zaimplementowanie Twoich wymagań w standardowym interfejsie aplikacji, dlatego potrzebne jest niestandardowe opracowanie.
  • Wsparcie na Twoim serwerze nie zostało uwzględnione w szacunkowej liczbie MANDAYS na wdrożenie, ale jest mimo to wymagane.
  • Wymagane jest dodatkowe szkolenie (które nie zostało uwzględnione w pierwotnej szacunkowej liczbie).
  • W trakcie procesu wdrożenia okazuje się, że liczba prepaid MANDAYS nie wystarcza, aby zaspokoić wszystkie Twoje wymagania.

Wypróbuj Easy Redmine przez 30 dni za darmo

Pełne funkcje, zabezpieczenie SSL, codzienne kopie zapasowe, dostępne w Twojej lokalizacji