Dễ dàng Redmine REST API

Dễ dàng Redmine có một API phức tạp (giao diện lập trình ứng dụng) cho phép thích hợp với các hệ thống khác. REST API cung cấp các hoạt động sau: đọc, tạo, chỉnh sửa, xóa. 

Yêu cầu tích hợp

Các thực thể Easy Redmine hoạt động với REST API như sau: 

  • nhiệm vụ
  • dự án
  • mẫu dự án
  • thời gian làm việc
  • người dùng
  • nhóm người dùng
  • thu nhập và chi phí (thực thể ngân sách dự án)
  • ghi lại tham dự
  • liên hệ
  • trường hợp CRM

Tài liệu Easy Swagger (Easy Redmine API) có tại đây.

Nhờ API được nâng cấp và nâng cấp, chúng tôi cung cấp cho bạn các công cụ tốt nhất để đồng bộ hóa hoặc di chuyển dữ liệu từ các hệ thống bên thứ ba vào Easy Redmine.


Thử Easy Redmine trong thời gian dùng thử 30 ngày miễn phí

Đầy đủ tính năng, bảo vệ bằng SSL, sao lưu hàng ngày, tại vị trí địa lý của bạn