Các trường hợp kiểm thử.

Test cases plugin là một công cụ tuyệt vời giúp đơn giản hóa quy trình lặp lại và kiểm thử các câu chuyện/scenario và tương thích với nhiều phương pháp kiểm thử. Test cases đặc biệt hữu ích đối với các nhóm IT để thực hiện kiểm thử chặt chẽ và có hệ thống hơn, cũng như đối với các công ty công nghiệp.

Các tính năng chính:

  • Một trường mô tả kịch bản
  • Một trường với kết quả dự kiến
  • Nhập CSV
  • Một tổng quan về các bài kiểm tra đã thực hiện
  • Các nhiệm vụ liên quan

Thử Easy Redmine trong thời gian dùng thử 30 ngày miễn phí

Đầy đủ tính năng, bảo vệ bằng SSL, sao lưu hàng ngày, tại vị trí địa lý của bạn