Đồ thị và biểu đồ

Bất kỳ danh sách các mục (dự án, nhiệm vụ, thời gian, v.v.) có thể được hiển thị dưới dạng biểu đồ hoặc biểu đồ, mà hoàn toàn có thể tùy chỉnh. Chỉ trong vài cú nhấp chuột sử dụng biểu đồ hình tròn, cột hoặc đường, bạn có thể chuẩn bị một báo cáo về hiệu suất dự án của mình và chứng minh những gì cần được cải thiện.

Tính năng chính:

  • Biểu đồ và đồ thị có thể tùy chỉnh của tất cả các danh sách
  • Biểu đồ hình tròn, cột và đường
  • Có chú giải
  • Khả dụng trên tất cả các trang có thể cá nhân hóa
  • Phù hợp để báo cáo về hiệu suất dự án

Thử Easy Redmine trong thời gian dùng thử 30 ngày miễn phí

Đầy đủ tính năng, bảo vệ bằng SSL, sao lưu hàng ngày, tại vị trí địa lý của bạn